Přejít k obsahu


Innovation of teaching and creation a study materials with multimedia support for the subject - cost recalculation in mechanical engineering for full-time and part-time study

Citace:
GÖRNER, T., UHROVČÍKOVÁ, P., KLEINOVÁ, J. Innovation of teaching and creation a study materials with multimedia support for the subject - cost recalculation in mechanical engineering for full-time and part-time study. In Information and communication technology in education 2010. Ostava: University of Ostrava, 2010. s. 79-82. ISBN: 978-80-7368-775-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Innovation of teaching and creation a study materials with multimedia support for the subject - cost recalculation in mechanical engineering for full-time and part-time study
Rok vydání: 2010
Místo konání: Ostava
Název zdroje: University of Ostrava
Autoři: Ing. Tomáš Görner , Ing. Petronela Uhrovčíková , Doc. Ing. Jana Kleinová CSc.
Abstrakt CZ: Tento příspěvek pojednává o projektu, který by měl svým přínosem pomoci hlavně studentům kombinovaného studia. Dále pak studentům prezenčního studia, nebo zahraničním studentům, a také by měl přispět k rozvoji předmětu Propočty nákladů ve strojírenství pomocí úpravy stávajících, ale i tvorbou nových studijních materiálů s multimediální podporou. Předmět by měl studentovi poskytnout základní znalosti z oblasti propočtu nákladů ve strojírenském podniku se zaměřením na průmyslovou praxi. Využití funkce nákladů jako zdroje informací a nástroje řízení pro optimalizaci podnikových procesů. Hlavní důraz je kladen na řízení a propočty nákladů v oblasti výroby s využitím jak tradičních metod, tak procesních přístupů pro stanovení nákladů na výrobek a výrobní proces. Cílovou skupinou jsou hlavně studenti kombinovaného studia, avšak není vyloučeno použití jako podpora při studiu i pro prezenční studenty. Jako vedlejší přínos lze uvést skutečnost, rozvoje lektorských schopností řešitelského týmu. V neposlední řadě je nutné též uvést, že roste i zájem zahraničních studentů o české vysoké školství, což frekventujeme tím, že výstup našeho projektu bude též v cizím jazyce a bude tak opět možné jej užít pro další studenty a to nejen naší mateřské univerzity. Cílem tohoto příspěvku je publikovat přípravnou fázi e-learningu, který připravujeme jako pomocné studijní podklady pro předmět Propočty nákladů ve strojírenství, na školní rok 2010/2011.
Abstrakt EN: This contribution deals with a project which should help essentially the students of combined type of study, further the foreign students and students in/of full-time type of study as well, and it should improve the quality of the subject ? Cost recalculation in mechanical engineering, using the existing materials as well as creating new study materials with multimedia support. The subject offers basic knowledge about cost recalculation in engineering company. The subject should explain application of cost function as a source of information and as a tool for optimization of business processes. Emphasis on cost controlling and recalculation in the production field with the application of traditional methods as well as process approaches for determining cost for one product and production process. Target group consists primarily of students of combined type of study, however, application in full-time type of study is not excluded. The positive side effect is the improvement of teaching skills of the research team. It is necessary to take into consideration that the number of foreign students interested in the Czech university education is increasing and therefore the bilingual outcome of the above described project. The goal of this contribution is to present a prepared phase of e-learning which is a part of support study materials for the subject Cost recalculation in mechanical engineering for the academic year 2010/2011.
Klíčová slova

Zpět

Patička