Přejít k obsahu


Adolf Zeman (1902-1985) - politicky zmařená kariéra vědce a vysokoškolského pedagoga

Citace:
MORÁVKOVÁ, N. Adolf Zeman (1902-1985) - politicky zmařená kariéra vědce a vysokoškolského pedagoga. In Možnosti a meze výzkumu dějin vysokého školství po roce 1945. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. s. 44-48. ISBN: 978-80-7435-085-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Adolf Zeman (1902-1985) - a failure politically career scientist and university teacher
Rok vydání: 2010
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D.
Abstrakt CZ: Věda a akademická půda jsou tradičně a současně ideálně spojovány s představou svobody. Jen svobodná věda může být nazývána vědou. Kolik etap v dějinách české vědy a vysokého školství však může být chápáno jako období skutečné svobody a nezávislosti. Obzvláště vědy a školy společenského zaměření přímo lákají k tomu, aby byly zatahovány do pozice ideově služebné a byly zvenčí řízeny či alespoň manipulovány. Někdy skrytě, jindy oficiálně. Období let 1948-1989 je jedním z období, kdy věda a vysoké školy plně podléhaly řízení státu a komunistické strany, zcela oficiálně. Následující životní příběh vědce a vysokoškolského pedagoga vypráví o tom, jak může vypadat konkrétní následek podřízení vědy politice a ideologii, potažmo jedincům, kteří mají moc o vědě a školství rozhodovat z výše zmíněných "nadřazených" společenských sfér. Tímto následkem je likvidace jednoho z mnoha podobně postižených učitelů a vědců a bezesporu ochuzení české poválečné historické vědy a vysokého školství.
Abstrakt EN: Science and the university campus, while traditionally associated with the ideal vision of freedom. Only a single science can be called science. How many stages in the history of Czech science and higher education may be viewed as a period of real freedom and independence. Especially the social sciences and the schools directly targeted to entice them to be hauled into position and ideological servants were controlled from outside, or at least manipulated. Sometimes covertly, sometimes officially. The period 1948-1989 is one of the period when science and universities fully subject to state governance and the Communist Party, quite officially. Following the story of a scientist and university teacher tells the story of how the results look more subordination of science policy and ideology, hence individuals who have the power of science and education decisions from above "superior"social spheres. This is due to the liquidation of one of many similarly affected teachers and scientists, and certainly impoverished Czech post-war history of science and higher education.
Klíčová slova

Zpět

Patička