Přejít k obsahu


Fakultní školy a jejich možnosti při uvádění začínajících učitelů do praxe

Citace:
MORÁVKOVÁ, N. Fakultní školy a jejich možnosti při uvádění začínajících učitelů do praxe. In Hledisko kvality v přípravě učitelů. Plzeň : Západočeská univerzita, 2010, s. 172-175. ISBN: 978-80-7043-869-5
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Teaching school and their opportunities for putting into practice of new teachers
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola připomíná neutěšenou situaci v oblasti vstupu absolventů pedagogického studia do učitelské praxe. Snaží se v souvislosti s úvahami o možnostech asistovaného počátku pedagogického působení elévů učitelské profese poukázat na některé zajímavé zkušenosti ze zahraničí. Přichází s návrhem na obnovení důležitosti tzv. fakultních škol a jejich využití při řešení úskalí prvních kroků v učitelském povolání. Zamýšlí se nad možností zřízení středisek asistovaného uvádění do učitelské profese při fakultních školách, nad možnostmi šíře a účinnosti jejich působení. Fakultní školy by poskytovaly prostor pro působení nejen fakultním učitelům, ale také doktorandům oborových didaktických disciplín a zkušeným učitelům z praxe. Zajišťovaly by bibliografický servis v oblasti nejnovější literatury z oblasti oboru i didaktiky oboru, transfer zajímavých invencí ze zahraničí, prostor pro kooperaci mladých učitelů, burzu metod a postupů. Fakultní školy by plnily úlohu konzultačního a poradenského centra. Studium učitelství by bylo zakončeno atestační zkouškou, která by následovala teprve po roční praxi, absolvované na některé z fakultní škol. Systém přípravy učitelů by se tak změnil z 3+2 na 3+2+1.
Abstrakt EN: The chapter recalls the plight of teacher education graduates entry into teaching practice. It tries in the context of reflection on assisted start teachers' profesion and gives some interesting experiences from abroad.It provides a proposal to restore the importance of the so-called university colleges and their use in addressing the pitfalls of the first steps in the teaching profession. It ponders the possibility of establishing centers of assisted entry into the teaching profession in schools, faculty, breadth of capabilities and effectiveness of their action. Teaching school would provide for the functioning of the faculty not only teachers but also of professional doctoral teaching discipline and experienced teachers. Would provide bibliographic services in the recent literature in the field of the didactics, field transfer interesting inventions from abroad, the space for cooperation of young teachers, exchange of methods and procedures. Teaching schools can fulfill the role of consultation and counseling centers. Study of teaching would result in a postgraduate examination, would follow only after a year's experience, passing on some of the school faculty. The system of teacher training would be changed from 3 +2 to 3 +2 +1.
Klíčová slova

Zpět

Patička