Přejít k obsahu


Periodikum Život Plzeňska: Možnosti odborné publikace regionální historie v padesátých letech

Citace:
MORÁVKOVÁ, N. Periodikum Život Plzeňska: Možnosti odborné publikace regionální historie v padesátých letech. In Věda a technika v Československu v letech 1945-1960. Praha : Národní technické muzeum, 2010, s. 443-450. ISBN: 978-80-7037-197-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Journal "Život Plzeňska": Possibilities of professional publications of regional history in the fifties
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Národní technické muzeum
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D.
Abstrakt CZ: Analýza periodika "Život Plzeňska", které velmi názorně ilustruje dobu, ve které vycházelo. Je to tendenční, manipulující periodikum, plné dobové emotivní rétoriky a módní tematické ideologické náplně, ale obsahuje překvapivě i kvalitní příspěvky odborné, zejména historické, literárně historické, z dějin regionální hudby, výtvarného umění, archeologie, muzejnictví, genealogie či toponomastiky a dialektologie. V první polovině padesátých let bylo periodikum jediným možným publikačním prostorem pro humanitní vědy. Najdeme zde i odborníky různých ideových postojů, i když silná dobová autocenzura viditelnost rozdílů zakrývala, přece jsou povšimnutelné. Teprve ve druhé polovině padesátých let je Život Plzeňska nahrazen skutečnými odbornými periodiky, jež vydávalo muzeum, archiv a Pedagogická fakulta.
Abstrakt EN: Analysis of the journal "Život Plzeňska", which illustrates a period in which it was based. It is tendentious, manipulating journal, full of emotional rhetoric and contemporary fashion theme ideological contents, but includes a surprisingly high-quality professional posts, especially historical, literary history, the history of regional music, art, archeology, museums, genealogy and toponomastics and dialectology. In the early fifties it was only possible journal publication for humanistic science. There are also experts of the various ideological positions, even as a strong contemporary self-censorship obscured visibility differences, yet they are noticeable. Only in the second half of the fifties is replaced by a real life Pilsen professional periodicals, published by the museum, archive and Educational Faculty.
Klíčová slova

Zpět

Patička