Přejít k obsahu


Non-stationary vibrations of a thin viscoelastic disc

Citace:
ADÁMEK, V. Non-stationary vibrations of a thin viscoelastic disc. Dresden, 2010.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Non-stationary vibrations of a thin viscoelastic disc
Rok vydání: 2010
Místo konání: Dresden
Název zdroje: Copy Cabana Steffen Kurbis & Paul-Stefan Scholz Gbr
Autoři: Ing. Vítězslav Adámek Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá řešením systému dvou hyperbolických parciálních integrodiferenciálních rovnic, které popisují nestacionární vlnové jevy v tenkém viskoelastickém kotouči konečného poloměru. Nestacionární vibrace v rovině disku jsou vyvolány radiálním buzením na části jeho hranice. Pro odvození integrálních obrazů hledaných složek posuvů je použita metoda integrálních transformací v kombinaci s Fourierovou metodou. S ohledem na komplikovanost odvozených vztahů je inverzní Laplaceova transformace provedena numericky. Časoprostorové rozložení radiální a obvodové složky posuvu představují hlavní výsledky této práce.
Abstrakt EN: This work deals with the analytical solution of the system of two hyperbolic partial integro-differential equations. This system describes non-stationary wave phenomena in a thin viscoelastic disc of finite radius. Non-stationary in plane vibrations of the disc are investigated for the case of radial excitation acting on the part of the disc boundary. The method of integral transforms and the Fourier method are used for the derivation of the Laplace transforms of required displacement components. With respect to the complexity of integral transforms obtained, numerical approach to the inverse Laplace transform is used. Spatio-temporal distribution of radial and circumferential displacement components represent main results of this work.
Klíčová slova

Zpět

Patička