Přejít k obsahu


Influence Of Initial Pearlite Morphology On The Resulting Structure And Distribution Of Deformation After Cold Flow Forming Process

Citace:
MALINA, J., JIRKOVÁ, H., MAŠEK, B. Influence Of Initial Pearlite Morphology On The Resulting Structure And Distribution Of Deformation After Cold Flow Forming Process. In Comat 2010. Plzeň: COMTES FHT, 2010. s. 167-172. ISBN: 978-80-254-8683-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence Of Initial Pearlite Morphology On The Resulting Structure And Distribution Of Deformation After Cold Flow Forming Process
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: COMTES FHT
Autoři: Ing. Jiří Malina , Dr. Ing. Hana Jirková , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Jednou z progresivních technologií umožňující výrobu osazených dutých produktů požadovaných tvarů, které jsou konvenčními technologiemi obtížně vyrobitelné, a která zároveň přispívá k efektivnímu využití materiálu, je technologie příčného redukčního válcování. Předmětem výzkumu bylo posouzení vlivu výchozí morfologie perlitu na tvařitelnost polotovarů z nízkolegované oceli touto technologií. Za pomoci technologie příčného redukčního válcování byly z nízkolegované oceli 16MnCrS5 vyrobeny osazené duté hřídele. Jako polotovary byly použity trubky s různými výchozími technologickými i mechanickými vlastnostmi. V rámci experimentu byl zkoumán vliv morfologie perlitu výchozího polotovaru nejen na tvařitelnost materiálu, ale spolu s velikostí redukci i na kvalitu vnitřního a vnějšího povrchu výsledného produktu. Na hotovém dílu byl hodnocen průběh mikrotvrdosti, který dává informaci o rozložení deformace napříč stěnou tvářeného polotovaru. Ve vybraných místech byly měřeny mechanické vlastnosti. Na závěr byla vyhodnocena korelace mezi strukturou, mezí pevnosti, mikrotvrdostí HV 0.2 a velikostí redukce výchozího polotovaru. Ze získaných výsledků bylo možno navrhnout vhodnou morfologii perlitu pro dosažení výsledného kvalitního polotovaru.
Abstrakt EN: An advanced technology enabling the manufacture of stepped hollow products which are hard to manufacture using conventional technologies, and which at the same time contributes to the effective use of the material, is flow forming process. The purpose of our research was to evaluate the influence of the initial pearlite morphology on the formability of a low-alloyed steel workpiece using this technology. A stepped hollow shaft made from low-alloyed steel 16MnCrS5 was formed by flow forming process. Tubes with various initial technologies and mechanical properties were used as workpieces. The influence of the initial morphology of pearlite in the workpieces was investigated, not only in relation to formability but also on relation to the size of the reduction and the quality of the internal and external surfaces of the resulting product. The changes in microhardness were evaluated on the finished part, which provides information about the distribution of deformation across the wall of the workpiece. Mechanical properties were measured at selected sites on the part. Finally, the correlation betwenn structure, ultimate strength, microhardness HV 0.2 and size of reduction of the initial workpiece was evaluated. From these results it is possible to design a suitable pearlite morphology for achieving a high quality workpiece.
Klíčová slova

Zpět

Patička