Přejít k obsahu


Distribuce izolovaných kostí v kumulaci na středověkém a novověkém hřbitově sv. Ducha ve Všerubech

Citace:
PÍŠOVÁ, H., GALETA, P. Distribuce izolovaných kostí v kumulaci na středověkém a novověkém hřbitově sv. Ducha ve Všerubech. Plzeň, 2010.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Distribution of Isolated Human Bones in the Accumulation in the Churchyard of Holy Spirit in Všeruby
Rok vydání: 2010
Autoři: Bc. Hana Píšová , Mgr. Patrik Galeta
Abstrakt CZ: Kumulace izolovaných kostí jsou jednou z forem uložení kosterních pozůstatků na etážových středověkých a novověkých hřbitovech. Na hřbitově sv. Ducha ve Všerubech jsme odkryli kumulaci kostí, která mohla sloužit jako kostnice nebo katakomby. Cílem práce je zjistit, zda pomocí některých vlastností izolovaných kostí lze odlišit, zda kumulace vznikla jednorázovým nebo postupným ukládáním. Zkoumali jsme 6088 izolovaných kostí z kumulace o rozměrech 180x150x30 cm, na kterých jsme sledovali absolutní a relativní velikost, abrazi a zvětrávání. K hodnocení rozložení vlastností izolovaných kostí v hloubce jsme použili logistickou regresi a neparametrickou korelační analýzu. Zjistili jsme, že zlomkovitost se s hloubkou nemění. Povrchové změny se sice více vyskytují ve svrchních vrstvách, ale vzhledem k velikosti souboru nevýznamně. Výsledky naznačují, že kumulace vznikla spíše postupným ukládáním kosterních pozůstatků.
Abstrakt EN: An accumulation of isolated bones in the ground is one way of depositing human remains in medieval and modern cemeteries. We found one assemblage of isolated bones in the cemetery in Všeruby. The aim of this contribution is to investigate due to specific characteristics of deposited bones if the assemblage was deposited at one time or in phases. Surface modifications, size of bones and representation of skeletal elements are the general characteristics of the bones which will be evaluated. We examined 6088 isolated bones from the probe of size 180x150x30cm. For statistical evaluation we used logistical regression and nonparametric correlation. We found out that fragmentation does not change with the depth. Higher percentage of superficial changes appeared in the upper layers. The representation of selected skeletal elements slightly decreases with the depth. The results do not show clear evidence of neither one time deposition nor phased deposition.
Klíčová slova

Zpět

Patička