Přejít k obsahu


Confounding factors in interpreting fracture frequencies in skeletal populations

Citace:
FRIEDL, L. Confounding factors in interpreting fracture frequencies in skeletal populations. AntropoWebzin, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 91-96. ISSN: 1801-8807
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Confounding factors in interpreting fracture frequencies in skeletal populations
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Lukáš Friedl
Abstrakt CZ: Životní styl minulých populací může být rekonstruován na základě celé řady kosterních indikátorů. Jedním typem takových indikátorů jsou indikátory stresu, specificky trauma. Traumatické ukazatele lze použít jako evidenci pro usuzování na denní aktivity, subsistenční strategii, dělbu práce, přírodní podmínky, ale také na usuzování o válečných konfliktech. Paleoepidemiologie, tj. zkoumání patologických projevů v populačním měřítku, poskytuje mocný nástroj ke studiu nemocí minulosti, ale na druhou stranu přináší i řadu problémů, které činí naše interpretace ne úplně přesvědčivými. V tomto příspěvku bych rád poukázal na tyto problémové oblasti na příkladě interpretace frekvence zlomenin v kosterních souborech. Dva základní zdroje problémů interpretace jsou metodologické a biologické. Mezi metodologické řadíme zachování, odhady počtu jedinců, rozpoznání a diagnóza zlomenin, odhady věku a pohlaví a chronologii nalezišť. Biologické faktory pak jsou stárnutí, hojení a kostní remodelace.
Abstrakt EN: The lifestyle of past populations can be reconstructed with help of several skeletal indicators. One such indicator is trauma. Trauma can be used for inferring about daily activities, subsistence strategy, division of labor, occupational hazards as well as warfare. Paleoepidemiology aimed at the evaluation of pathologies in populations provides a tool, however, since the tool is inferential and the living population does not exist anymore, it also brings some problems in the interpretation. This paper discusses these problem areas on a specific example of fracture frequency interpretations in skeletal populations. There are two main sources of interpretation confusion: methods and biology. Methodological problems are preservation, estimates of number of individuals, age, and sex, fracture recognition and diagnosis, and chronology of burial sites. Biological problems arise from processes of senescence, healing, and bone remodeling.
Klíčová slova

Zpět

Patička