Přejít k obsahu


Druhá půlka Pravdy: Opominutá dimenze víry vojvodovských Čechů

Citace:
JAKOUBEK, M. Druhá půlka Pravdy: Opominutá dimenze víry vojvodovských Čechů. Lidé města, 2010, roč. 12, č. 3, s. 527-567. ISSN: 1212-8112
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The second half of the truth
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova v Praze
Autoři: PhDr. Mgr. Marek Jakoubek Ph.D.
Abstrakt CZ: Druhá půlka Pravdy. Opominutá dimenze víry vojvodovských Čechů, je věnovaná religiozitě české vojvodovské komunity. Text je svým způsobem možné chápat jako extenzivní odpověď na v jejím úvodu uvedenou otázku ?A jaká vlastně byla ta jejich víra??. I v tomto případě pokrývá text jedno z bílých míst vojvodovské (nejen) historie, což je v daném případě o to překvapivější, že právě religiozita bývá v literatuře často identifikována jako konstitutivní faktor dané komunity. Základní osou textu je zevrubně pojatá ?náboženská historie? vojvodovských Čechů, rekapitulující ?příběh víry? daného společenství od odchodu jejich předků z území Čech, přes období na Svaté Heleně, odchod do Bulharska, až po poválečnou migraci do ČSR. Závěrečná sekce této kapitoly pak historickou linku opouští a zabývá se, řekněme existenciální dimenzí vojvodovské religiozity. Právě ta ? ač pro (ex)Vojvodovčany fundamentální ? je přitom oblastí, kterou ostatní autoři doposud takřka plně míjeli. Skutečnost, že dosavadní bádání (včetně našich vlastních) existenciální polohy víry vojvodovských Čechů opomíjela, je přitom podle všeho rubem faktu, že odpovídající autoři vcelku jednoznačně upřednostňovali praktické aspekty vojvodovské zbožnosti oproti jejím niterným polohám, tedy toho, že zastávali (přinejmenším implicitní) tezi o přednostním významu ?skutků? nad ?vírou? v rámci vojvodovské religiozity. V dané kapitole provedené kritické přezkoumání povahy víry členů české vojvodovské komunity ovšem takové závěry vykazuje jako principielně nedostatečné a pokouší se je nahradit závěry přiměřenějšími, které jsou v souladu nejen s dochovanými historickými prameny, ale také se vzpomínkami pamětníků, které byly v dané souvislosti v takové míře využity vlastně poprvé
Abstrakt EN: The paper deals with religiosity of the Czech Vojvodovo community. The axis of the article consists of a recapitulation of the ?religious history? of Vovodovan Czechs starting with the departure of the forefathers of the group from the Czech lands, through the period spent in Banatian Czech village Svatá Helena, subsequent arrival in Bulgaria at the end of the nineteenth century and final remigration of the community to Czechoslovakia after the Second World War. Last part of the text deals with the existential dimension of the Vojvodovan belief. Though fundamental for Vojvodovo Czechs, this dimension has been almost completely omitted by the authors writing on the issue who, instead, prioritized the practical aspects of the piety of the community.
Klíčová slova

Zpět

Patička