Přejít k obsahu


Analysis of the case studies video recordings

Citace:
MACH, P., JANÍKOVÁ, R. Analysis of the case studies video recordings. Journal of Technology and Information Education, 2010, roč. 2, č. 3, s. 26-32. ISSN: 1803-537X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Analysis of the case studies video recordings
Rok vydání: 2010
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Univerzita Palackého
Autoři: PaedDr. Petr Mach CSc. , Regina Janíková
Abstrakt CZ: Metoda případových studií didaktických situací je moderní postup, jak lze velmi efektivně rozvíjet profesní schopnosti budoucích učitelů. Již řadu let tuto metodu využívám při přípravě budoucích učitelů v rámci výuky oborových didaktik. Případová studie nerozvíjí jen odborné a didaktické kompetence budoucích učitelů. Její neméně důležitou úlohou je rozvoj autoevaluačních a sebereflexních procesů studentů. K tomu slouží třetí - analytická - fáze studie. Ke komplexní analýze se používají dvě základní metody ? makroanalytická a mikroanalytická. Makroanalytickou metodou se vyšetřuje průběh a výsledky případové studie: vhodnost použitých metod, forem a prostředků; používání komunikačních nástrojů; vytváření vhodného klimatu atd. Mikroanalytickou metodou se zjišťují změny v osobnosti studentů a kazuistika vnějších jevů případové studie. Jedním ze zjišťovaných jevů je například flexibilita a kreativita při přizpůsobení prekonceptu průběhu realizační fáze studie. Počáteční výzkum této problematiky případových studií byl uskutečněn v rámci řešení projektu č. 406/07/0109 (Nonverbální tvořivost v technické výchově).
Abstrakt EN: Case study method of didactic situations is a modern procedure of effective development of professional abilities in future teachers. I have been using the method for many years in future teachers training in the field of preparation of subject methodologies. A case study does not develop only the subject and didactic competences of future teachers. The self-evaluation and self-reflection processes in students also play an important role. For this purpose the third - analytical - phase of the study is carried out. Two basic methods are used for a complex analysis - macro-analytic and micro-analytic. The macro-analytic method is used to examine the course and the results of the case study: suitability of the used methods, forms and tools; using communicative tools, creating proper climate etc. The micro-analytic method is used to find out changes in students personalities and causes of the outer demonstrations of the case study. One of the examined phenomena is e.g. flexibility and creativity in adjusting the pre-concept to the course of the realization phase of the study. The initial research of this area of case studies was carried out within the project no. 406/07/0109 (Nonverbal creativity in technical education).
Klíčová slova

Zpět

Patička