Přejít k obsahu


Geoprostorová data v projektu "Účelová katastrální mapa"

Citace:
ČADA, V. Geoprostorová data v projektu "Účelová katastrální mapa". In GIS Ostrava 2010. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. s. 1-8. ISBN: 978-80-248-2171-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Geospatial Data in the Project "Purpose Cadastral Map"
Rok vydání: 2010
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VŠB - Technická univerzita Ostrava
Autoři: Doc. Ing. Václav Čada CSc.
Abstrakt CZ: V předložené stati je analyzován proces naplňování zákona č.111/2009 Sb., o základních registrech, zejména ustanovení týkající se digitální mapy veřejné správy. Digitální mapa veřejné správy (DMVS) má být mapovou kompozicí digitálního ortofotografického zobrazení ČR, již existujících digitálních a digitalizovaných katastrálních map, digitálních účelových katastrálních map (ÚKM), popřípadě též technické mapy obce nebo města, pokud je vedena. DMVS je úzce provázána s projektem digitalizace katastrálních map, který je garantován rezortem ČÚZK. Protože časový harmonogram digitalizace katastrálních map a tvorby ÚKM je odlišný, bylo by vhodné koordinovat některé technologické kroky obou projektů tak, aby nedocházelo k duplicitě prací. Projektovému týmu DMVS byl předložen postup tvorby a vedení ÚKM, při kterém by bylo možné racionálně využít a účelně spojit prostředky vynakládané v ČR na tyto souběžné projekty.
Abstrakt EN: Geospatial Data in the Project ?Purpose Cadastral Map?. Implementation of the law No 111/209 Coll., on basic registers, particularly the provisions concerning digital map of public administration have been analyzed in presented paper. Digital map of public administration should be a map composition of digital orthophoto imagery of the Czech Republic, digital and digitized cadastral maps, digital purpose cadastral map or a technical map of municipality if it is at disposal. DMVS is closely interconnected with the project of digitizing of cadastral maps that is guaranteed by sector of the ČÚZK. Production plan for digitalization of cadastral maps and creating of digital purpose cadastral maps is not identical. Therefore it would be useful to coordinate some technological steps in order to defend their duplicity. Method of creating and maintenance of ÚKM was presented to design team of DMVS regarding to the fact that both concurrent projects could be paralelly financed from the same fund in the Czech Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička