Přejít k obsahu


Geomorfologický informační systém a možnosti jeho environmentálních aplikací

Citace:
PACINA, J., JEDLIČKA, K., MINÁR, J. Geomorfologický informační systém a možnosti jeho environmentálních aplikací. Studia Oecologica, 2010, roč. 4, č. 3, s. 73-85. ISSN: 1802-212X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Geomorphologic information system and its environmental applications
Rok vydání: 2010
Místo konání: Ústí nad Labem
Název zdroje: Univerzita J.E. Purkyně
Autoři: Ing. Jan Pacina Ph.D. , Ing. Karel Jedlička , prof. Jozef Minár CSc.
Abstrakt CZ: Geomorfologický informační systém (GmIS) je speciální typ geografického informačního systému zaměřeného na sběr, správu a analyzování geomorfologických informací. GmIS je výborný nástroj na provádění geomorfologických analýz. V našich podmínkách je GmIS vytvářen ve spolupráci Katedry fyzické geografie a geoekologie, Fakulty přírodovědecké, Univerzity Komenského v Bratislavě, dále Katedry matematiky - oddělení geomatiky, Fakulty aplikovaných věd, Západočeské univerzity v Plzni a Katedry informatiky a geoinformatiky, Fakulty životního prostředí, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Koncepce, fyzický model databáze, možnosti geomorfologických analýz, automatizace procesů a možnosti využití GmIS byly již popsány dříve. Zde jsou přiblíženy pouze základní funkce GmIS. Článek však poukazuje na aplikabilitu GmIS také mimo oblast geomorfologie, protože na GmIS můžeme nahlížet nejen jako na nástroj geomorfologického výzkumu, ale i jako na nástroj hodnocení užitkových vlastností krajiny - krajinných potenciálů, přírodních hrozeb, hazardů a rizik. Elementarizace georeliéfu částečně automatizovaná v rámci tohoto projektu představuje nejoriginálnejší segment GmIS a má podstatný význam při geoekologickém výzkumu a mapování a následném stanovování přírodních hrozeb, rizik, potenciálů a dalších užitkových vlastností krajiny.
Abstrakt EN: Geomorphologic Information System (GmIS) is a special type of Geographic Information System focused on collecting, managing and analyzing geomorphologic information. GmIS is an excellent tool for geomorphologic analysis. In our conditions is GmIS developed in the cooperation of Faculty of Natural Sciences of Comenius University in Bratislava (Slovakia), Faculty of applied sciences of University of West Bohemina in Pilsen (Czech Republic) and Faculty of the environment of J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem (Czech Republic). The conception, database physical model, possibilities of geomorphologic analysis, the process automatization and possible use of GmIS was described in papers earlier. In this article are introduces on the basic functions of GmIS. This paper is pointing to the applicability of GmIS out of the geomorphologic field because we may see the GmIS not only as a tool for geomorphologic research, but as well as a tool for evaluating the landscape usage ? landscape potentials, natural risks and hazards. Elementarization of the georelief partially automated in this project is one of the most original segments of GmIS and its role by the geoecologic research and mapping and ongoing determination of natural risks, hazards, potentials and other usage of the landscape.
Klíčová slova

Zpět

Patička