Přejít k obsahu


Reflexe výuky výtvarné výchovy - od osobního vyjádření k obecnějšímu významu

Citace:
LUKAVSKÝ, J. Reflexe výuky výtvarné výchovy - od osobního vyjádření k obecnějšímu významu. In Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu : sborník příspěvků XVII. ročníku celostátní konference ČAPV. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. s. 495-504. ISBN: 978-80-7368-769-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Reflection of the instructon in art education:form personal formulation tu intersubjective meaning
Rok vydání: 2010
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Ostravská univerzita
Autoři: Mgr. Jindřich Lukavský
Abstrakt CZ: Text představuje výsledky obsahové analýzy pozorovacích protokolů skupiny studentů učitelských oborů z katedry výtvarné kultury na FPE v Plzni. Příspěvek se zaměřuje na sledování úrovně reflektivní kompetence studentů, která je jednak důsledkem existence latentní didaktické znalosti studentů, a jednak předpokladem pro růst oborově didaktické kompetence učitele. Dílčím cílem analýzy je explanace textů vyjadřujících studentská osobní pojetí výuky a následné rozpoznání, popis a zdůvodnění obecnějších intersubjectivních tendencí. V širší rovině si příspěvek klade za cíl představit poznatky o připravenosti studentů využívat metodu konceptové analýzy jako auto/evaluačního nástroje.
Abstrakt EN: The text introduces results of content analysis bservation protocols by group of students in teachers´training form Deparment of visualCulture in Faculty of Education Plzeň. The contibution focused on level mapping reflecive competence of students. On one hand it is result of latent pedagogical knowledge of students, on the other hand it is a condition o on-coming teachers´grouwth field didactic competence. A partial goal consists in explanation texts of students, that expresed personal educational conception, and next in recognition, description and giving reasons for more general intersubjective tendecies. In a broad area the contribution set a task tu introduce inforamtion about studentś readiness tu use conceptual analysis as a tool of atu/evaluation.
Klíčová slova

Zpět

Patička