Přejít k obsahu


Navýšení rozsahu sumární regulační zálohy sekundární regulace a regulační zálohy dostupné do 30 minut v závislosti na nově instalovaném výkonu ve fotovoltaických zdrojích

Citace:
JANEČEK, E., ZÁPOTOCKÁ, A. Navýšení rozsahu sumární regulační zálohy sekundární regulace a regulační zálohy dostupné do 30 minut v závislosti na nově instalovaném výkonu ve fotovoltaických zdrojích. Plzeň, 2010.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The increase of secondary regulation and regulation available within 30 minutes depending on newly installed photovoltaic capacity
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Eduard Janeček CSc. , Ing. Andrea Zápotocká Ph.D.
Abstrakt CZ: V této zprávě je předložen způsob návrhu výší technických potřeb PpS za předpokladu, že v soustavě ES ČR prudce vzroste množství instalovaných OZE zdrojů. V první části jsou uvedeny potřebná vstupní data a parametry, které jsou nutné pro výpočty, dále je popsán způsob stanovení predikce výroby elektrické energie FVE. V další části je popsán, včetně konkrétních hodnot výpočtu, způsob získání sumárních regulačních záloh sekundární regulace a regulační zálohy dostupné do 30 minut. Výpočet je proveden nejprve pro predikci H-2 a poté i pro situaci, kdy predikci neuvažujeme.
Abstrakt EN: This report submits the way of design of technical needs amount for ancillary services based on sharply increases the quantity of installed renewables sources in the TS CR. The first part provides the necessary input data and parameters needed for calculations, then explains how to determine predictions of PV power production. The next section describes how to obtain a secondary regulation and regulation available within 30 minutes, including specific values of the calculation. The calculation is performed first for the prediction of H-2 and then for the situation when is no prediction assumed.
Klíčová slova

Zpět

Patička