Přejít k obsahu


Germanismy v ruštině a v češtině

Citace:
SVOBODOVÁ, J. Germanismy v ruštině a v češtině. In Jeden jazyk naše heslo buď VI : Češi - Židé - Němci. Plzeň: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2011. s. 105-116. ISBN: 978-80-86944-41-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Autoři: Mgr. Jiřina Svobodová CSc.
Abstrakt CZ: Stručným historickým exkurzem jsou vysvětlovány hlavní důvody ovlivnění češtiny a ruštiny němčinou. Jsou analyzovány příklady germanismů v češtině v období 18.-20. století, v ruštině od počátečních kontaktů Ruska s Německem (10.-12.st.), pozornost je věnována období vlády Petra I., Velké vlastenecké války až po současnost, kdy převládají germanismy terminologického charakteru. Je provedena analýza lexika německého původu v češtině a ruštině (zvláštnosti fonetického, pravopisného, lexikálního, slovotvorného a gramatického charakteru). Zvláštní pozornost je věnována produktivním příponám -ieren/-isieren, přizpůsobujícím se růz.způsobem češtině a ruštině s důrazem na poslední období fungování jazyka. Vysvěleny jsou hlavní rozdíly ve stylistické charakteristice lexémů v v češtině a ruštině.
Klíčová slova

Zpět

Patička