Přejít k obsahu


Influence of scatter of cyclic properties of material on operational

Citace:
KLIMAN, V., KEPKA, M., VÁCLAVÍK, J. Influence of scatter of cyclic properties of material on operational. Kovové materiály = Metallic materials, 2010, roč. 48, č. 6, s. 367-378. ISSN: 0023-432X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of scatter of cyclic properties of material on operational
Rok vydání: 2010
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: VEDA, Vydavatelstvo SAV, Dúbravská cesta, Bratislava
Autoři: Vladimír Kliman , Doc. Ing. Miloslav Kepka CSc. , Jaroslav Václavík
Abstrakt CZ: Ve studii je navržena jednoduchá výpočtová procedura k určení pravděpodobnostní formy materiálových konstant, které vstupují do výpočtu únavové životnosti, zejména koeficienty únavové pevnosti (tažnosti) σf , (εf ) a exponenty únavové pevnosti (tažnosti) b (c). Postup, který předpokládá log-normální rozložení únavové životnosti na S-N křivce, je založen na posunu regresní křivky (reprezentující křivku únavové životnosti) k požadované hodnotě pravděpodobnosti výskytu a poskytuje soubor materiálových konstant σf, b, εf , c v rozmezí pravděpodobností výskytu od 1 do 99 %. Vhodná aplikace této metody do modelu pro odhad únavové životnosti při náhodném zatížení umožňuje vynést distribuční funkci únavové životnosti, která zohledňuje rozptyl cyklických vlastností materiálu. Je také prezentována aplikace této metody při vyhodnocení únavové spolehlivosti konstrukční části vozidla. Na základě této navržené metody byla určena maximální přípustná hodnota rozptylu cyklických vlastností svařovaného uzlu, při které pravděpodobnost vzniku předčasného únavového porušení nepřekročí přípustnou hodnotu.
Abstrakt EN: In this study we propose a simple computing procedure to determine in probabilistic form the material constants that enter fatigue-life calculation, namely fatigue strength (ductility) coefficient σf , (εf ) and fatigue strength (ductility) exponent b (c). The procedure, which assumes log-normal distribution of fatigue life on the S-N curve, is based on the shift of the regression line (representing the fatigue-life curve) to the desired value of the probability of occurrence, and yields a set of material constants σf, b, εf , c ranging in probability of occurrence from 1 % to 99 %. Suitable application of this procedure to the life estimation model under random loading conditions yields the fatigue-life distribution function taking into consideration the scatter of cyclic material properties. The application of this method to evaluate fatigue reliability of a vehicle?s construction is also presented. Based on the proposed methodology, the maximum permissible value of the scatter of a welded joint?s cyclic properties was determined to ensure that the probability of premature fatigue failure occurrence would not exceed the allowable value.
Klíčová slova

Zpět

Patička