Přejít k obsahu


EMISCALC (Emissivity Calculator) - software for automatic emissivity evaluation from known temperature of the sample.

Citace:
TESAŘ, J., VACÍKOVÁ, P. EMISCALC (Emissivity Calculator) - software for automatic emissivity evaluation from known temperature of the sample.. 2010.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: EMISCALC (Emissivity Calculator) - software for automatic emissivity evaluation from known temperature of the sample.
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jiří Tesař , Ing. Petra Vacíková
Abstrakt CZ: Popisuje se software, který byl vytvořen pro automatické zjišťování emisivity vzorku o známé teplotě z infračerveného obrazu - termogramu pořízeného termokamerou. Software komunikuje s programem ThermaCAM Researcher (software pro zpracování termografických snímků od firmy FLIR), kde se na vzorku vybere analyzovaná oblast. Program umožňuje vyhodnocení emisivity jak z jednoho snímku, tak i ze sekvence snímků, lze nastavit známou teplotu vzorku, krok, s jakým bude emisivita počítána a zobrazené výsledky uložit do textového souboru. Software je vhodný pro automatické vyhodnocování úhlové nebo teplotní závislosti emisivity.
Abstrakt EN: The software is intended for automatic emissivity evaluation of the sample with known temperature from the infrared image - a thermogram made by infrared camera. Software communicates with ThermaCAM Researcher software (a software made by FLIR company for processing of thermogaphic images), where the analyzed area is selected. The software makes possible emissivity evaluation from one image or from image sequence. It is possible to set known temperature of the sample and step of emissivity calculation, and save shown results into text file. The software is suited for automatic evaluation of angular and temperature dependence of emissivity.
Klíčová slova

Zpět

Patička