Přejít k obsahu


Evropa vyrostla ve lži

Citace:
FUNDA, O. Evropa vyrostla ve lži. Filosofický časopis, 2010, roč. 58, č. 6, s. 919-931. ISSN: 0015-1831
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Europe has grown up in a lie
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Filosofický ústav AV ČR, v .v. i.
Autoři: Prof. ThDr. et ThDr. Otakar Funda
Abstrakt CZ: V článku Evropa vyrostla ve lži autor reflektuje a zároveň kriticky hodnotí dílo francouzského levicového filosofa Alaina Badioua Svatý Pavel ? zakladatel univerzalismu. Příspěvek má v první řadě poskytnout zamyšlení nad Badiouvým textem jako nad textem nastolujícím otázky ohledně evropské kultury či otázky týkající se našich možností v bezperspektivní realitě globálního kapitalismu. Důležitými body na ose výkladu se stává na jedné straně postava Apoštola Pavla, na straně druhé osobnost Leninova. Od problematiky Pavlova univerzalismu, kterou Badiou nahlíží z pozic ateismu, nikoli však ateismu ve smyslu neznalosti Pavlovy teologie, tedy od reinterpretace Pavlových myšlenek v jejich transformované intenci, se přechází k rozboru této nové ?revoluční vize?. Vize je u Pavla založená na výpovědi, že ?Bůh vzkřísil Krista z mrtvých?. Tato nová vize, opírající se o princip víry veskrze nepotřebuje být podporována náboženskou či filosofickou argumentací. Právě proto je ?vize nového světa? určitým spojujícím bodem mezi Pavlem a Leninem. U Lenina má tato nová možnost podobu odstranění soukromého vlastnictví.
Abstrakt EN: In the article Europe has grown up in a lie the author reflects and critically judges a piece of work written by French left-wing philosopher Alain Badiou Saint Paul: The Foundation of Universalism. The report exceeds the scope of review, firstly it should make readers think of Badiou?s words. The words bring up questions concerning European culture or questions about possibilities we have in dead-end reality of global capitalism. The important points on the central line of the interpretation are: Apostle Paul on one side and Lenin on the other side. Alain Badiou approaches Paul?s Universalism with atheistic look and it does not point out lack of konwledge of Paul?s theology, it reinterprets Paul?s thoughts in it?s transformated intention. From the matter of Paul?s Universalism it is led to analysis of this new revolutionary vision, in Paul?s case is this vision built on the testimony: ?God has raised Christ from the dead.? This new vision based on principle of beliefs does not need to be supported by religious nor philosophical argumentation. Exactly this ?vision of the new world? is a specific uniting point between Paul and Lenin. This new possibility gives Lenin the opportunity to abolish the private property.
Klíčová slova

Zpět

Patička