Přejít k obsahu


Digitální model reliéfu druhého vojenského mapování (Františkova)

Citace:
VICHROVÁ, M. Digitální model reliéfu druhého vojenského mapování (Františkova). In Juniorstav 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2011. s. 1 - 23. ISBN: 978-80-214-4232-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Digital Terrain Model of the Second Military Survey (Francis´s)
Rok vydání: 2011
Místo konání: Brno
Název zdroje: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Autoři: Ing. Martina Vichrová Ph.D.
Abstrakt CZ: V textu je popsán způsob vyjádření výškopisu na mapových listech druhého vojenského mapování (Františkova). Velmi významným studijním pramenem bylo dílo J. G. Lehmanna, který navrhl a popsal způsob zakreslování topografického povrchu do map a plánů s využitím matematických vztahů a pravidel. Dále je popsána analýza přesnosti výškových kót zakreslených na mapových listech druhého vojenského mapování pro Čechy, Moravu a Slezsko. Výškové kóty uvedené na mapách druhého vojenského mapování byly porovnány s výškami současných trigonometrických a zhušťovacích bodů z databáze DATAZ (Databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů). Následuje návrh metodiky pro tvorbu digitálního modelu reliéfu ze šraf. Podrobně jsou popsány jednotlivé dílčí kroky metodiky, která byla ověřena nejprve na modelových datech uvedených v původním značkovém klíči druhého vojenského mapování. Na rozdíl od modelových dat z původního značkového klíče, obsahuje mapová kresba též popis a prvky polohopisu (bodové, liniové, výplně ploch). Využití výškových kót trigonometrických bodů na zvoleném modelovém území umožnilo při tvorbě digitálního modelu reliéfu aplikovat metody vyrovnání, což mělo kladný vliv na přesnost výsledného digitálního modelu vytvořeného z druhého vojenského mapování. V závěru kapitoly je digitální model reliéfu druhého vojenského mapování porovnán s referenčním digitálním modelem ? DMR ZABAGED. Byla zkoumána shodnost jednotlivých terénních tvarů a přesnost digitálního modelu reliéfu druhého vojenského mapování.
Abstrakt EN: The aim of this contribution is to describe the methodology of altimetry displayed on the Second Military Survey maps (Francis´s). The Johann Georg Lehmann´s Theory for display of topographic surface on the maps was very important for this contribution. The accuracy of the elevations in the territory of Bohemia, Moravia and Silesia has been analysed. The spot heights displayed on the Second Military Survey maps were compared with the elevations of the trigonometric points in DATAZ (Databaze trigonometrickych a zhustovacich bodu). Next is described the methodology of the creation of a digital terrain model, at first using the model data and then using the map sheet of the Second Military Survey. At the end of this contribution is the digital terrain model of the Second Military Survey map compared with the reference DMR ZABAGED (digital terrain model of ZABAGED). The accuracy of the digital terrain model of the Second Military Survey maps was analysed.
Klíčová slova

Zpět

Patička