Přejít k obsahu


Inverze idey "nového člověka" v románech Andreje Platonova

Citace:
PEŠKOVÁ, M. Inverze idey "nového člověka" v románech Andreje Platonova. Slavica Litteraria, 2010, roč. 13, č. 1-2, s. 47-53. ISSN: 1212-1509
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Inversion of Ideas "new man" in the novels of Andrei Platonov
Rok vydání: 2010
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: Mgr. Michaela Pešková Ph.D.
Abstrakt CZ: Autorka se zabývá invertovaným obrazem sovětského fenoménu "nového člověka" v Platonovovýcch románech Čevengur a Kotlovan. Odklony od normy sleduje v rámci vybraných základních atributů "nového člověka" (antiindividualismus, organizovanost, racionalita, potlačení tělesnosti a další). Autorka dospívá k závěru, že převrácení neprobíhá u Platonova vždy na úrovni negace, nýbrž spíše prostřednictvím problematizace ideologických principů, jejich zkosené, někdy travestijní interpretace. Takový způsob literárního zpracování velmi napomáhá porozumění samotnému konceptu "nového člověka".
Abstrakt EN: The authoress deals with an inverted image of the Soviet phenomenon of the "New Man" in Platonov´s novels Cevengur and Kotlovan. She keeps under review departures from the norm within the frame of selected fundamental attributes of the "New Man" (anti-individualism, organization, rationality, suppression of materiality and other). The authoress comes to the conclusion that the inversion does not run, according to Platonov´s presentation, on negative level, but rather by means of problematization of ideological principles, their shifted, sometimes travesty interpretation. Such a method of literary treatment helps understanding the concept of the "New Man".
Klíčová slova

Zpět

Patička