Přejít k obsahu


Purification of Space: Spatial Segregation of Roma in the Czech Republic

Citace:
TOUŠEK, L. Purification of Space: Spatial Segregation of Roma in the Czech Republic. Vilnius, 2011.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Purification of Space: Spatial Segregation of Roma in the Czech Republic
Rok vydání: 2011
Autoři: Mgr. Ladislav Toušek
Abstrakt CZ: V příspěvku se zaměřuji na prostorovou segregaci Romů v urbánním prostředí České republiky po roce 1989, kterou chápu jako manifestaci sociálních vtahů mezi minoritou a majoritou. Poukazuji přitom na skutečnost, že míra prostorové segregace Romů v posledních dvaceti letech dynamicky roste a neodpovídá obecné míře prostorové diferenciace. Pozornost zaměřuji na hlavní teoretické přístupy k interpretaci rezidenční segregace etnických menšin v sociálních vědách, které se kriticky pokouším vztáhnout na segregovanou populaci Romů. Dospívám přitom k zjištění, že tyto teorie, zdůrazňující buď dobrovolnost rezidenčních strategií minorit, anebo naopak omezení, která je determinují, nepostihují přesně a dostatečně proces prostorového vyloučení romské populace a je třeba obrátit pozornost k ?antropologii prostoru? a zaměřit se na to, jak se kulturní povaha moderní společnosti projevuje v produkci urbánního prostoru. Mým závěrem je, že segregaci Romů je možné chápat jako purifikaci prostoru od těch, kteří jsou v komplexní společnosti na základě esencializace kulturních vlastností konstruováni jako jiní a deviantní. Tento proces je symbolickou manipulací, která zakrývá rozpory a problémy majoritní společnosti.
Abstrakt EN: This poster theoretically focuses on spatial segregation of Roma in the urban environment of the Czech Republic after 1989. On the basis of secondary data author stress the fact that the level of spatial segregation of Roma has increased dynamically in the past twenty years and, in addition, the increase does not correspond to the general level of spatial differentiation. The main objective of the paper is to discuss the principal theoretical approaches within social science to the interpretation of residential segregation of ethnic groups and attempt to critically use these approaches in the analysis and interpretation of the segregated population of Roma. Author arrives at the finding that these theories, emphasizing either the voluntary aspect of marginal groups residential strategies or conversely the constraints by which these strategies are determined, do not grasp the process of spatial exclusion of Roma population and that it is inevitable to turn attention to the ?anthropology of space?. Conclusion is that Roma segregation may be understood as a spatial purification from those who are constructed as the deviant other on the basis of the essentialization their (cultural) difference. It is a process of symbolic manipulation serving to mask the contradictions and problems in majority society. Keywords: social deviance, essentialism, Gypsies, marginalisation, production of space, social control
Klíčová slova

Zpět

Patička