Přejít k obsahu


Validation of the adjusted strength criterion LaRC04 for uni-directional composite under combination of tension and pressure

Citace:
KRYSTEK, J., KOTTNER, R., BEK, L., LAŠ, V. Validation of the adjusted strength criterion LaRC04 for uni-directional composite under combination of tension and pressure. Applied and Computational Mechanics, 2010, roč. 4, č. 2, s. 171-178. ISSN: 1802-680X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Validation of the adjusted strength criterion LaRC04 for uni-directional composite under combination of tension and pressure
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jan Krystek , Ing. Radek Kottner Ph.D. , Lukáš Bek , Prof. Ing. Vladislav Laš CSc.
Abstrakt CZ: Pro určitou specifickou napjatost nelze správně predikovat pevnost jednosměrových kompozitních materiálů ani s pomocí moderních pevnostních kritérií. Pro případ kombinace tlaku ve směru příčném na vlákna a tahu ve směru vláken bylo v předchozích pracích modifikováno kritérium LaRC04. Predikovaná pevnost v tomto případě dosahuje výrazně větších hodnot v porovnání s maximální pevností v příslušných směrech. Modifikované kritérium je schopné predikovat porušení jednosměrového kompozitu v případě zmíněné kombinace zatížení. Validace modifikovaného kritéria je prováděna porovnáváním experimentálních výsledků a numerických analýz v konečnoprvkovém systému MSC.Marc.
Abstrakt EN: Strength of unidirectional composite materials for some combinations of state of stress cannot be successfully predicted even with modern failure criteria. In case of the combination of compression in the transverse direction and tension in the fiber direction, the criterion LaRC04 was adjusted in previous work. The predicted strengths in this case reach significantly larger values compared to the ultimate strengths of the material in the respective directions. The adjusted criterion is able to predict the failure of unidirectional composite in case of the mentioned combination of loading. The validation of the adjusted criterion is carried out by means of the comparison of experimental results and numerical analysis performed in finite element system MSC.Marc.
Klíčová slova

Zpět

Patička