Přejít k obsahu


Ověřená technologie laserového kalení LANOVNICE s označením 6/8/10 (2 044 1222) z tvárné litiny ČSN 42 1242

Citace:
SOUKUP, O., HONNER, M. Ověřená technologie laserového kalení LANOVNICE s označením 6/8/10 (2 044 1222) z tvárné litiny ČSN 42 1242. 2010.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Verified technology for laser quenching of SHEAVE no. 6/8/10 (2 044 1222) made from modular iron casting ČSN 42 1242
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Ondřej Soukup , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Popisuje se nová technologie laserového zpracování povrchu LANOVNICE s označením 6/8/10 (2 044 1222) z tvárné litiny ČSN 42 1242. Tato lanovnice slouží k navíjení tažného lana výtahových systémů. Návrh technologie spočívá ve specifikaci optimálních procesních parametrů laserového systému (aktivní diodové moduly, počáteční výkon a změny v průběhu zpracování, procesní rychlosti, šířka laserové stopy, překryv stop, použitá optika) a algoritmu zpracování (program pro řízení trajektorie průmyslového robota a spínání laserového zdroje) ve vztahu k materiálovým vlastnostem a třírozměrnému tvaru lanovnice. Funkčnost technologie byla následně ověřena výrobou prototypu součásti a hodnocením jeho vlastností. Po změření mechanických vlastností zpracovaného povrchu byly s prototypem provedeny aplikační zkoušky v provozu ve výtahových systémech. Následně byla technologie uvolněna pro sériovou výrobu. Viz http://www.zcu.cz/ntc/vysledky/ot/NTC-OT-04-10.html.
Abstrakt EN: Laser surface processing new technology of SHEAVE no. 6/8/10 (2 044 1222) made from modular iron casting ČSN 42 1242. The sheave is used for winding of drag line in lift machines. The proposal of the technology covers the specification of optimum processing parameters of the laser source (active diode modules, initial power and changes during processing, processing speed, laser spot width, spot overlaping, used optics) and algorithm of processing (program for control of the industrial robot trajectory and laser source switching) in relation to material properties and three-dimensional sheave shape. Functionality of the technology has been verified by manufacturing of the prototype of the workpiece and by the evaluation of its properties. After the measurement of mechanical properties of the treated surface an application test of the prototype has been conducted in operation in lift machine. The technology has been released into serial production. http://www.zcu.cz/ntc/vysledky/ot/NTC-OT-04-10.html.
Klíčová slova

Zpět

Patička