Přejít k obsahu


Ověřená technologie laserového kalení VAGONOVÉHO ZÁVĚSU s označením LO207171/A z oceli 14140.6

Citace:
SOUKUP, O., HONNER, M. Ověřená technologie laserového kalení VAGONOVÉHO ZÁVĚSU s označením LO207171/A z oceli 14140.6. 2010.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Verified technology for laser quenching of WAGON TOWING FORK no. LO207171/A made from steel ČSN 14140.6
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Ondřej Soukup , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Popisuje se nová technologie laserového zpracování povrchu VAGONOVÝCH ZÁVĚSŮ s označením LO207171/A z oceli 14140.6. Tento vagonový závěs slouží k vlečení železničních vagonových vozů. Návrh technologie spočívá ve specifikaci optimálních procesních parametrů laserového systému (aktivní diodové moduly, počáteční výkon a změny v průběhu zpracování, procesní rychlosti, šířka laserové stopy, překryv stop, použitá optika) a algoritmu zpracování (program pro řízení trajektorie průmyslového robota a spínání laserového zdroje) ve vztahu k materiálovým vlastnostem a třírozměrnému tvaru vagonového závěsu. Funkčnost technologie byla následně ověřena výrobou prototypu součásti a hodnocením jeho vlastností. Po změření mechanických vlastností zpracovaného povrchu byly s prototypem provedeny aplikační zkoušky v provozu. Následně byla technologie uvolněna pro sériovou výrobu. Viz http://www.zcu.cz/ntc/vysledky/ot/NTC-OT-05-10.html.
Abstrakt EN: Laser surface processing new technology of WAGON TOWING FORK no.LO207171/A made from steel ČSN 14140.6. The WAGGON TOWING FORK is used to traction of railway wagons. The proposal of the technology covers the specification of optimum processing parameters of the laser source (active diode modules, initial power and changes during processing, processing speed, laser spot width, spot overlaping, used optics) and algorithm of processing (program for control of the industrial robot trajectory and laser source switching) in relation to the material properties and three-dimensional shape of the wagon towing fork. Functionality of the technology has been verified by manufacturing of the prototype of the workpiece and by the evaluation of its properties. After the measurement of mechanical properties of the treated surface an application test of the prototype has been conducted in operation. The technology has been released into serial production. http://www.zcu.cz/ntc/vysledky/ot/NTC-OT-05-10.html.
Klíčová slova

Zpět

Patička