Přejít k obsahu


Blesk a hrom v mílétském myšlení

Citace:
KOČANDRLE, R. Blesk a hrom v mílétském myšlení. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2010, č. 3, s. 115-125. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Lightning and Thunder in Milesian Thought
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Vlasty Králové, Dryáda
Autoři: Mgr. Radim Kočandrle Ph.D.
Abstrakt CZ: Otázka původu blesku a hromu je v přírodních vědách stále předmětem výzkumu. Počátky přírodních věd jsou obvykle spojovány s iónskou filosofií, zejména s Anaximandrem z Mílétu. Právě v jeho spise byl podán první popis uvedených fenoménů. Podle doxografie měly blesk a hrom vznikat tehdy, když je vítr uzavřen v mraku a vyjde z něho ven. Následné roztržení oblaku způsobuje hrom a trhlina vytváří záblesk blesku. Existují dvě převládající vysvětlení uvedeného popisu. Podle prvního je blesk pouze průvodním jevem rozdělení oblaku nebo trhlinou, kdy se odhaluje vnitřní oheň. Zároveň ale můžeme vyložit vycházející vítr ve spojení s ohněm, neboť Anaximandros popisoval nebeská tělesa jako kruhy ohně obklopené vzduchem. Pokud Anaximandros činil blízkou paralelu mezi bleskem a ohněm nebeských těles, jako ve spojení presteros aulos, může být blesk vyložen jako zapálený vítr.
Abstrakt EN: The question about the origin of lightning and thunder is a scientific one, during the rise of science as well as nowadays. The beginning of science is usually connected with Ionian philosophy, namely with Anaximander of Miletus. It was his writing where the first description of these atmospheric phenomena appeared. The doxography maintains, that according to him lightning and thunder originate, when wind is enclosed in a cloud and bursts out. Then the tearing of the cloud produces the thunder and the dilatation causes the flash of lightning. There are however two predominant explications of this description of the origin of lightning. According to the first one, the lightning is only epiphenomenon of the cleaving the clouds or of the rupture in the clouds, which disclose the fire inside. But we can understand the wind which bursts out like a fire as well, because Anaximander described the heavenly bodies as rings of fire enclosed by the air. If Anaximander made a close parallel between the lightning and the fire of the heavenly bodies, like in expression presteros aulos, the lightning can be comprehended in the terms of a fiery wind.
Klíčová slova

Zpět

Patička