Přejít k obsahu


Vznik světa podle Anaximandra

Citace:
KOČANDRLE, R. Vznik světa podle Anaximandra. Aithér, 2010, roč. 2, č. 3, s. 5-34. ISSN: 1803-7879
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Origin of the World according to Anaximander
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Filosofický ústav Akademie věd České republiky
Autoři: Mgr. Radim Kočandrle Ph.D.
Abstrakt CZ: Koncepce kosmogonie Anaximandra z Mílétu je zachována téměř výhradně prostřednictvím Pseudo-Plútarcha (Strom.2). Překlad klíčových pasáží je navíc velmi obtížný. Studie přináší dva překlady prvních fází kosmogonie, přičemž druhý z nich se vztahuje k věčným protikladům tepla a chladu, které mohou být dále vyloženy jako to apeiron. Oddělením protikladů dochází ke vzniku. Protiklady se současně v dalších fázích kosmogonie manifestují v planoucí sféře kolem vzduchu, který je okolo Země. Po rozlámání planoucí sféry vzniknou nebeská tělesa v podobě ohnivých kruhů obklopených vzduchem-mlhou. Termín gonimon přitom může poukazovat k tomu, že Anaximandros koncipoval kosmogonii na pozadí biologických výkladů. Podobně i termín floios užitý v případě analogie mezi planoucí aférou a popisem prvních živých tvorů. Ačkoli se tak můžeme domnívat, že Anaximandros popisoval vznik světa v rámci biologických termínů, nemáme přesto jistotu o tom, že vznik světa byl opravdu pojat jako vznik živého organismu.
Abstrakt EN: The conception of cosmogony by Anaximander of Miletus is actually preserved almost only in Stromateis of pseudo-Plutarch (Strom. 2). Moreover, the translation of crucial parts of the text is troublesome. The study offered two translation of the sentence concerning the first stage of cosmogony. The second one is linked up to the eternal opposites of the hot a cold which could be further described as to apeiron. The separation off of the opposites conceived as the process of the coming-to-be in the following stages of the cosmogony have a concrete manifestation in the sphere of flame around the air, which surrounds the earth. When the sphere of flames broke off, the celestial bodies, the circles of the fire enclosed in the air, were formed. The other term in question is gonimon, which might indicate that Anaximander described the cosmogony using the language of biology. Similarly the term floios which is used as the analogy to the description of the sphere of flames have a close relation to the description of the first animals. Althought we can consider that Anaximander described the coming-to-be of the world in terms of biology we have no certainty that the origin of the world was conceived as a birth of living organism.
Klíčová slova

Zpět

Patička