Přejít k obsahu


Wittgenstein a původ verifikacionismu

Citace:
SCHUSTER, R. Wittgenstein a původ verifikacionismu. Filosofický časopis, 2010, roč. 58, č. 8, s. 113-134. ISSN: 0015-1831
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Wittgenstein and an Origin of Verificationism
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Filosofický ústav AV ČR, v .v. i.
Autoři: Mgr. Radek Schuster Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek osvětluje roli verifikační koncepce jazykového významu ve Wittgensteinově myšlení. Je obhajována teze, že verifikacionismus je sice implicitně obsažen v Traktátu, ale až při zpětném čteni skrze prizma logického pozitivizmu. Verifikacionismus, který Wittgenstein zastával zhruba v období 1929?1932, je důsledkem až spolupráce se členy Schlickova kroužku. Traktát je sice východiskem, nicméně za formulaci verifikacionismu je zodpovědný Waismann, který zkombinoval obrazovou teorii věty a princip verifikace. Se smyslovou zkušenosti byla verifikace explicitně svázána až v kontextu diskusí Vídeňského kroužku, během nichž Waismann pravidelně referoval o vývoji Wittgensteinova myšlení.
Abstrakt EN: The article focuses on a role of the verification conception of linguistic meaning within the Wittgenstein?s thinking. It is argued that verificationism is implicitly contained in the Tractatus but only in a retrospective reading when it is seen through a prism of logical positivism. Verificationism which was held by Wittgenstein roughly between 1929 and 1932 was a result of his collaboration with Schlick?s circle. Although Tractatus was a ground of verificationism Waismann was responsible for its explicit formulation when he combined the picture theory with the principle of verification. A sense experience has been associated with verificationism in the course of Vienna Circle discussions where Waismann regularly gave a report on a development of Wittgenstein?s thoughts.
Klíčová slova

Zpět

Patička