Přejít k obsahu


Postprocessor development for multi-axis machining

Citace:
KARPUSCHEWSKI, B., JANDEČKA, K., EMMER, T., SCHMIDT, K., ČESÁNEK, J., KUSHNARENKO, O., ČESÁKOVÁ, I., MOUREK, D. Postprocessor development for multi-axis machining. In ERIN 2010. Plzeň: Západočeská univerzita, 2010. s. 1-6. ISBN: 978-80-7043-866-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Postprocessor development for multi-axis machining
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Prof. Bernhard Karpuschewski , Prof. Ing. Karel Jandečka CSc. , Dr. Thomas Emmer , Dr. Konrad Schmidt , Doc. Ing. Jiří Česánek Ph.D. , Dr. Olga Kushnarenko , Ing. Ivana Česáková , Ing. Daniel Mourek
Abstrakt CZ: Kvalita a účinnost automaticky generovaných NC programů závisí na kvalitě použitých postprocesorů. Funkčnost systémů CAD / CAM, obráběcích strojů a prostředků číslicového řízení je neustále lepší. Nicméně, všechny tyto složky musí být plně využity pouze s vhodným postprocesorem, který převádí vypočtené dráhy nástroje z libovolného CAD / CAM systému do NC programu, který je připraven pro konkrétní stroj NC. Postprocesor může být vytvořen v generátoru postprocesorů nebo vyvinut jako samostatná aplikace. Generátor postprocesorů poskytne nástroje pro konfiguraci postprocesorů krok-za-krokem. Výhodou této metody je jednoduchost a nízká spotřeba času, který je nezbytný pro vývoj postprocesoru. Na druhé straně, většina generátorů postprocesorů má omezenou flexibilitu, která je způsobena předdefinované volby kinematických řetězců nebo omezena číslicovým řízením či knihovnami pro konfiguraci nového postprocesoru. Pro efektivní využití schopností moderních obráběcích strojů je často nutné vyvinout specializované postprocesory, které nemajíomezenou funkčnost konkrétním generátorem postprocesoru. Nicméně, vývoj postprocesoru pro více-osé obrábění je složitý úkol, který závisí na mnoha faktorech.
Abstrakt EN: The quality and efficiency of automatically generated NC programs depends on the quality of the postprocessor used. The functionality of CAD/CAM systems, machine tools and numerical controls is continuously enhanced. However, all these components can be fully used only with an appropriate postprocessor which converts the calculated toolpath from any CAD/CAM system to the NC program that is prepared for the specific NC machine. Postprocessors can be either generated in postprocessor builders or developed as a standalone application. Postprocessor builders provide a tool for postprocessor configuration step-by-step. The advantage of this method is the simplicity and the low time consumption, which is necessary for postprocessor design. On the other hand, most of the postprocessor builders have a limited flexibility that is caused by predefined choices of kinematic chains or limited numerical control library during configuration of a new postprocessor. For effective utilization of capabilities of modern machine tools is often necessary to develop a specialized postprocessor, which is not limited by the functionality of a specific postprocessor builder. However, the development of a postprocessor for multi-axis machining is a complicated task, which depends on many factors.
Klíčová slova

Zpět

Patička