Přejít k obsahu


Kanonické právo : dějiny pramenů, teorie, platné právo

Citace:
HRDINA, A. Kanonické právo : dějiny pramenů, teorie, platné právo. 1.. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2011, 367 s. ISBN: 978-80-7380-152-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Canon Law : History of Springs, Theory, Valid Law
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Prof. JUDr. Antonín Hrdina DrSc.
Abstrakt CZ: V první části je pojednáno o dějinách kanonického práva se zaměřením na historii pramenů kanonického práva. Druhá část podává základy teorie kanonického práva, seznamuje se základními pojmy a principy kanonického práva, s jeho systémem, prameny a způsoby jeho realizace a aplikace. Třetí část se zabývá platným kanonickým právem, jak tím, které je obsaženo v Kodexu kanonického práva, tak stručně právem mimokodexovým. Publikace je opatřena podrobným výkazem bibliografie, slovníčkem latinských výrazů a vět a jmenným i věcným rejstříkem.
Abstrakt EN: The first part deals with the history of canon law with a focus on the history of the sources of canon law. The second section provides basic theory of canon law, introduces the basic concepts and principles of canon law, with its system, sources and methods of its implementation and applications. The third part deals with the applicable canon law, as it contained in the Code of Canon Law, and briefly mimokodexovým law. This publication is provided with a detailed statement, bibliography, glossary of Latin words and sentences, and naming and factual record.
Klíčová slova

Zpět

Patička