Přejít k obsahu


Evropské právo v praxi

Citace:
FOREJTOVÁ, M., TRONEČKOVÁ, M. Evropské právo v praxi. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 246 s. ISBN: 978-80-7380-301-8
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: European law in practice
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: JUDr. Monika Forejtová Ph.D. , Mgr. Michaela Tronečková
Abstrakt CZ: Publikace s názvem Evropské právo v praxi vychází z předpokladu teoreticko ? praktického zpracování aktuální problematiky práva EU spojené s ovládáním právních informačních systémů. První část je věnována teretické problematice práva Evropské unie. Druhou část tvoří konkrétní právnické případy s uvedeným řešením a technickým návodem. Čtenáři je tak nabídnuta praktická cesta, jak pomocí informačního systému dojít ke správnému řešení zadaného právního případu. Třetí část obsahuje případy vycházející z praxe, tentokráte neřešené a vybízející tak k vlastní invenci při nalézaní postupů k řešení. Publikace je zcela novou a velmi užitečnou pomůckou, která jak studentům právnických fakult, tak zájemcům z řad odborníků na veřejné i soukromé právo ulehčuje orientaci v pramenech práva EU. Publikace má být prostředkem k praktické aplikaci práva prostřednictvím moderní technologie.
Abstrakt EN: Publication entitled European law in practice is based on the theoretical assumption- practical processing of the current issues of EU law relating to control of information systems. The first part is devoted theoretical issue of European Union law. The second part consists of specific legal cases with that solution, and technical instructions. The reader is thus offered a practical way of using the information system to be the correct solution to a legal case. The third section contains cases based on experience, this time unresolved and so inviting to their own ingenuity in finding methods to the solution. The book is brand new and very useful tool to both students of law schools and to interested experts on public and private law facilitates orientation in the sources of EU law. The publication has a means to the practical application of law through modern technology.
Klíčová slova

Zpět

Patička