Přejít k obsahu


Analyticko-syntetická a genetická metoda ve výuce čtení českých dětí

Citace:
KOCUROVÁ, M. Analyticko-syntetická a genetická metoda ve výuce čtení českých dětí. In Kam směřuje současný pedagogický výzkum? : sborník příspěvků : XVIII. ceslostátní konference ČAPV : 7.-9. září 2010. Liberec: Technická univerzita, 2010. s. 1-7. ISBN: 978-80-7372-722-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analytical-synthetic and genetic method in teaching reading to Czech children
Rok vydání: 2010
Místo konání: Liberec
Název zdroje: Technická univerzita
Autoři: Doc. PaedDr. Marie Kocurová Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek referuje průběţné výsledky řešení projektu GAČR Analyticko-syntetická a genetická metoda ve výuce čtení českých dětí. V polovině realizace projektu je jiţ moţné sumarizovat dílčí výsledky šetření, které je zaměřeno na komparaci analyticko-syntetické a genetické metody výuky čtení prostřednictvím sledování vývoje percepčních funkcí důleţitých pro čtení, vlastního čtenářského vývoje u ţáků, sledování úrovně porozumění a postojů učitelů k oběma metodám.
Abstrakt EN: Paper reports partial results solving project of Czech Science Foundation - Analytical-synthetic and genetic method in teaching reading to Czech children. In half of project realization it is already possible to report on partial results, that are focus on comparing element analytic synthetic and genetic methods education reading through following development perceptional function important for reading, reader's development, levels of understanding and attitude teachers to both methods.
Klíčová slova

Zpět

Patička