Přejít k obsahu


Kategorie účelu pravěkých artefaktů

Citace:
CHROUSTOVSKÝ, L. Kategorie účelu pravěkých artefaktů. Plzeň : Katedra archeologie, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni, 2010, 169 s. ISBN: neuvedeno
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Category of prehistoric artifacts purpose
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Katedra archeologie, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Luboš Chroustovský
Abstrakt CZ: Cílem práce je nástin teoretického a metodologického zázemí i jeho aplikace při studiu archeologických pramenů. Teoretická část práce je věnována nástinu intencionality lidských aktivit a charakteristice účelu. Obecně rozlišujeme dvě základní roviny: instrumentální (praktická funkce, společenský význam, symbolický smysl) a expresivní. Praktická část práce sestává z pěti příkladových studií vycházejících z následujících aspektů: materiál (horský křišťál), druh artefaktu (bronzové nože střední až pozdní doby bronzové v Čechách), archeologický komplex (vícečetný pohřební komplex starší doby bronzové), akustický mód (keramických eneolitických bubnů) a symbolický smysl (skalních útvarů jako pseudoartefaktů v rámci pravěkých areálů aktivit).
Abstrakt EN: Objective of the submitted thesis is to outline the theoretical and methodological background and its application in the study of archaeological record. Theoretical part of the work is devoted to an outline of intentionality in the human activities and characteristic of the purpose. We distinguish the two main levels: instrumental (practical function, social meaning, symbolic significance) and expressive. The practical part consists of five case studies, based on the following aspects: material (rock crystal), the type of artifact (knives from the Middle to the Final Bronze Age in Bohemia), archaeological complex (particular multiple burial context from the Early Bronze Age), acoustic mode (Eneolithic ceramic drums) and symbolic significance (of rock formations as pseudoartifacts in the prehistoric activity areas).
Klíčová slova

Zpět

Patička