Přejít k obsahu


Transverzální výzkum tvořivých schopností na základní škole, subjektivní předpoklady a objektivní podmínky rozvoje dětské tvořivosti

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Transverzální výzkum tvořivých schopností na základní škole, subjektivní předpoklady a objektivní podmínky rozvoje dětské tvořivosti. Arnica Acta Rerum Naturalium didactICA, 2011, roč. 1, č. 1, s. 15-24. ISSN: 1804-8366
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The transversal research of creative skills et elementari schools, subjektive expectations and objektive conditions of the development of children's creativity
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU FPE
Autoři: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Autorka článku se podílela na několika projektech, které byly zaměřeny právě na rozvoj technické tvořivosti a představivosti u studentů pedagogických fakult, učitelů a žáků základních škol. Jedná se o projekty Talent 2007, projekt Odbourání bariér při studiu, Specifi cký výzkum z oblasti technického vzdělávání a v neposlední řadě i projekt Nonverbální tvořivost v technické výchově. Tento projekt se uskutečnil v rámci grantu GAČR 406/07/0109. Hlavním cílem projektu byl transverzální výzkum úrovně tvořivých schopností žáků a pedagogů. Mezi další cíle bylo zařazeno zhodnocení současných výchovně vzdělávacích programů z hlediska tvořivé práce a vytvoření programu pro tvořivé technické práce na základní škole. Článek představuje výsledky výzkumu tvořivých schopností dětí školního věku a pedagogických pracovníků, ukazuje podmínky rozvoje tvořivosti a bariéry tvořivé práce.
Abstrakt EN: The author of the article took part in several projects focused just on development of technical creativity and imagination of students of Faculties of Education, teachers and primary school pupils. It concerns following projects: Talent 2007, Pulling Down the Barriers in Studying, Specifi c Research in Technical Education, as well as Nonverbal Creativity in Technical Education. This project took place within the grant GAČR 406/07/0109. The principal objective was a transversal research of the level of creative abilities of pupils and teachers. Other objectives included evaluation of the current education schemes and the General Education Programme in terms of creative work and development of a scheme for creative technical works on primary schools. The article introduces results of the research of pupils and teachers? creative abilities, it shows methods of conditions of creativity as well as barriers of creative work.
Klíčová slova

Zpět

Patička