Přejít k obsahu


K otázce vlivu díla Thomase S. Kuhna na sociologii vědeckého poznání: Kuhnova historiografická metoda

Citace:
BENDA, L. K otázce vlivu díla Thomase S. Kuhna na sociologii vědeckého poznání: Kuhnova historiografická metoda. KFI FF ZČU, 2011.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: On the question of Thomas S. Kuhn's influence on the sociology of scientific knowledge: Kuhn's historiographical method
Rok vydání: 2011
Autoři: Mgr. Libor Benda
Abstrakt CZ: Příspěvek věnuje pozornost historickým pracím Thomase Kuhna publikovaným před vydáním jeho hlavního díla, Struktury vědeckých revolucí. Cílem příspěvku je analyzovat Kuhnovu historiografickou metodu, kterou uplatňuje ve svém výkladu dějin vědy v těchto pracích, a porovnat ji s přístupem ke zkoumání vědy a vědeckého poznání rozvinutým v rámci tzv. sociologie vědeckého poznání. Na základě odhalení vzájemných podobností a odlišností se příspěvek snaží odpovědět na otázku, zda motivy, inspirativní z hlediska sociologie vědeckého poznání, lze nalézt už v Kuhnových historických pracích, jak uvádí jeden ze zakladatelů sociologického přístupu Barry Barnes, nebo v této věci hraje rozhodující roli až jeho hlavní jmenované dílo, které takto bývá dnes běžně vykládáno.
Abstrakt EN: The paper deals with Thomas Kuhn's historical works published before his major achievement, The Structure of Scientific Revolutions. The aim of the paper is to analyze Kuhn's historiographical method applied in these works and to compare it with the approach to the study of science and scientific knowledge developed within the framework of the sociology of scientific knowledge. Uncovering mutual similarities and dissimilarities the paper tries to answer the question whether motives inspiring from the point of view of the sociology of scientific knowledge can be found in Kuhn's historical works, like one of the founders of the sociological approach, Barry Barnes, claims, or it is Kuhn's major work mentioned above, which plays the decisive role in this regard and is commonly interpreted this way nowadays.
Klíčová slova

Zpět

Patička