Přejít k obsahu


Automatic Generation of Cloze Questions

Citace:
GANGUR, M. Automatic Generation of Cloze Questions. In CSEDU 2011. Portugalsko: SciTePress ? Science and Technology Publications, 2011. s. 264-269. ISBN: 978-989-8425-49-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Automatic Generation of Cloze Questions
Rok vydání: 2011
Místo konání: Portugalsko
Název zdroje: SciTePress ? Science and Technology Publications
Autoři: RNDr. Mikuláš Gangur Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek ukazuje příklad generování unikátního testu obsahujícího parametrizované cloze otázky ve vybraném LMS systému. Systém cloze otázek se skládá z více otázek a odpovědí v rámci jedné úlohy. Navrhujeme generování cloze otázky v XML struktuře. V uvedeném příkladu je použit Matlab systém pro výpočet výsledků řešení daných úloh z náhodně vygenerovaných vstupních parametrů. Náhodně vygenerované hodnoty vstupních parametrů úlohy jsou vloženy do vzoru úlohy a. spolu s výsledkem (řešením) úlohy představují vstup do generujícího procesu s ohledem na vybranou šablonu. Výstupem z této etapy generujícího procesu je soubor s otázkami v univerzálním formátu. V dalším kroku je možné transformovat vygenerovaný soubor s pomocí XSLT transformace do požadovaného formátu použitého LMS. Příspěvek ukazuje transformaci do XML Moodle formátu nebo do LaTeX formátu, vhodného pro tvorbu otázek v PDF ve verzi pro učitele (s vyplněnými odpověďmi) a pro studenty (bez odpovědí).
Abstrakt EN: The paper shows an example of how to generate a unique test containing parameterized cloze questions in a selected LMS. The system of cloze questions consists of a question together with an answer to it in a single task. We propose cloze questions to be generated in the XML structure. In our example we used the Matlab system to calculate the results of the given problems created from randomly generated input parameters. These parameters of the task are attached to the pattern of the task assignment.and they represent the inputs into the generation process according to the chosen template together with the results. The output is a file with questions in a universal format. In the next stage we can translate the generated file in XSTL transformation to the appropriate style of the used LMS. The paper shows an example of a translation into the XML Moodle format or into the LaTeX format, which is appropriate for creating teacher's version of questions (with answers) and student's version in PDF.
Klíčová slova

Zpět

Patička