Přejít k obsahu


Krátké zamyšlení nad symbolickým významem a podobou meče soudního a meče katovského

Citace:
KNOLL, V. Krátké zamyšlení nad symbolickým významem a podobou meče soudního a meče katovského. In Naděje právní vědy : Býkov 2010 : sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků konaného ve dnech 23.-25.4.2010 na Zámeckém statku Býkov. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. s. 69-74. ISBN: 978-80-7380-323-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Short reflection on the symbolic meaning and form of the judicial sword and the executioner?s sword
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: JUDr. Vilém Knoll Ph.D.
Abstrakt CZ: Jeden ze symbolů spravedlnosti je meč. Tímto symbolem jsou však meče dva - meč katovský a meč soudní. Soudní meč byl odznakem zejména při vyhlašování rozsudku. byl to symbol soudce a jeho verdiktu, symbolizoval hrdelní pravomoc, která mohla vést k vynesení trestu smrti (ius gladii). Naproti tomu byl meč katovský nástrojem a zároveň symbolem výkonu spravedlnosti. Sloužil k usmrcení odsouzeného pachatele dekapitací. Jako jeden z hlavních nástrojů spojených s výkonem katovského řemesla se také stal jeho symbolem.
Abstrakt EN: One of the symbols of justice is a sword. This symbolism, however, has two swords ? the executioner?s sword and the judicial sword. The judicial sword was the insignia especially during the announcement of the verdict. It was the symbol of the judge and his verdict, it symbolized punitive justice which may lead to capital punishment (ius gladii). In addition, the executioner?s sword was the instrument and simultaneously the symbol of performance of justice. The executioner?s sword was used to kill the offender by decapitation. As one of the major tools associated with the performance of the executioner?s craft, it also became his symbol.
Klíčová slova

Zpět

Patička