Přejít k obsahu


Pruning and Merging Strategies in Receding Horizon Bicriterial Dual Controller with Multiple Linearization

Citace:
FLÍDR, M., STRAKA, O., ŠIMANDL, M. Pruning and Merging Strategies in Receding Horizon Bicriterial Dual Controller with Multiple Linearization. In Proceeding of the 19th Mediterranean Conference on Control and Automation. Piscataway: IEEE, 2011. s. 832-837. ISBN: 978-1-4577-0125-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Pruning and Merging Strategies in Receding Horizon Bicriterial Dual Controller with Multiple Linearization
Rok vydání: 2011
Místo konání: Piscataway
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Miroslav Flídr Ph.D. , Ing. Ondřej Straka Ph.D. , Prof. Ing. Miroslav Šimandl CSc.
Abstrakt CZ: Je prezentován bikriteriálním duálním regulátoru s plovoucím horizontem pro diskrétní lineární systém s negaussovskými náhodnými veličinami a jsou diskutovány jeho vlastnosti. Návrh regulátoru využívá dvou kritérií, která reflektují potřebu respektovat dva protikladné účely duálního regulátoru. Opatrná část řízení je navržena s použitím kritéria s plovoucím horizontem, aby se zabránilo krátkozrakému chování regulátoru. Protože jsou náhodné veličiny modelovány jako gaussovské směsi je použit filtr gaussovských směsí. Bude ukázáno, že díky nelineárnímu charakteru zákona řízení, je výhodné navrhovat budící signál zvlášť pro každý lokální odhad rozšířeného stavu. Nevýhodnou využití zvoleného filtru spočívá v exponenciálním růstu členů směsí v čase. Jsou diskutovány různé techniky prořezávání a jejich vliv na kvalitu řízení.
Abstrakt EN: The receding horizon bicriterial dual controller for a discrete linear system with non-Gaussian random quantities is presented and its properties are discussed. The controller is designed by employing two criteria that reflect the need to respect the conflicting purposes of the dual control. The cautious part of the control is designed using the receding horizon type of the criterion in order to prevent the myopic behavior of the controller. As the random quantities are modeled as Gaussian sums (GS), the GS estimation method is applied. It will be shown that owing to the nonlinear character of the control law it is advantageous to determine the probing separately for each local estimate that constitute elements of the GS of augmented state estimate. The use of GSM has one drawback stemming from the fact that the number of terms in sum grows exponentially with time. Various pruning techniques will be discussed and their influence on the quality of the resulting control will be presented in an example.
Klíčová slova

Zpět

Patička