Přejít k obsahu


Dynamika změn aktivační úrovně jako komponenta motorické docility.

Citace:
BENEŠOVÁ, D. Dynamika změn aktivační úrovně jako komponenta motorické docility.. 1. vyd. Praha : FTVS UK, 2011, 114 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Dynamic Of Changes Of the Arousal Level Like the Component Of Motory Docility.
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: FTVS UK
Autoři: Mgr. Daniela Benešová
Abstrakt CZ: Hlavním cílem této disertační práce je zjistit, zda existuje vzájemný vztah mezi dynamikou změn v aktivační úrovni jedince a efektivitou senzomotorického učení subjektu (docilitou). Spolu s dalšími doplňkovými šetřeními bychom později chtěli vytvořit návrhy jak diagnostikovat motorickou docilitu, odvozenou ze schopnosti subjektu regulovat své psychofyziologické procesy v průběhu provádění neznámých koordinačních úloh. Aktivační úroveň jedince byla objektivizována měřením elektrodermální aktivity. Úroveň motorické docility byla posuzována testem bimanuální koordinace, testem zrcadlového kreslení a expertním hodnocením. Bylo zjištěno, že změny v aktivační úrovni ovlivňují průběh i kvalitu senzomotorického učení. Získaná data korespondují s expertním hodnocením motorické docility jedince.
Abstrakt EN: The aim of this disertation work is to detect if there has been the relationship between the dynamic of changes of the arousal and the effectiveness of sensomotory learning (motory docility). Along with the next complementary examinations we would like to formulate proposals how to diagnose the motory docility. These is derivate from the subject?s ability to control its psychophysiology processes during the executing of unknown coordination task. The arousal of subject was objectificate throuth test of bimanual coordination, test of ?mirror drawing? and expert testimony of motory docility. It was detect, that the changes of arousal influence the running and quality of the sensomotory learning. Obtained data are corresponding with the expert testimory of motory docility.
Klíčová slova

Zpět

Patička