Přejít k obsahu


Pohon se středofrekvenčním transformátorem a maticovým měničem - parametry vstupního filtru

Citace:
LOS, M., DRÁBEK, P. Pohon se středofrekvenčním transformátorem a maticovým měničem - parametry vstupního filtru. In Elektrické pohony. Praha: Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony, 2011. s. 1-34. ISBN: 978-80-02-02308-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The drive with medium frequency transformer and matrix converter - Input filter parameters
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony
Autoři: Ing. Miroslav Los , Ing. Pavel Drábek Ph.D.
Abstrakt CZ: V dnešní době je v moderních vozidlech střídavé železniční trakce používáno zapojení se vstupním filtrem na vstupu trakčního transformátoru a s pulsním usměrňovačem, SS meziobvodem a střídačem s trakčními motory na výstupu. Pro použití tohoto vozidla pro sousední zahraniční sítě je vyžadován velký těžký transformátor pracující na frekvenci 16,7Hz. Hmotnost transformátoru je možno snížit zvýšením frekvence napájecího napětí. To lze realizovat přidáním měniče frekvence na vstupní vysokonapěťovou stranu transformátoru. Při dnešních prvcích na max 6,5kV tak vychází cca 13 měničů v sériovém spojení. Lze použít nepřímé měniče s pulsním usměrňovačem, maticové měniče, nebo víceúrovňové měniče. Tento příspěvek se zabývá variantou s maticovými měniči. Koncepce modelu je vstupní LC filtr - 2 moduly 1f maticových měničů v sériovém uspořádání - středofrekvenční transformátor - 1f pulsní usměrňovač - 3f střídač - 3f motor. Další část je věnována analýze parametrů prvků vstupního filtru maticového měniče.
Abstrakt EN: In today's modern vehicles in AC railway traction used in connection with an input filter at the traction transformer and pulse rectifier, DC bus and inverter with traction motors on the output. To use this vehicle for the neighboring foreign networks required a large heavy transformer operating at a frequency of 16.7 Hz. Weight of the transformer can be reduced by increasing the frequency of supply voltage. This can be done by adding frequency converters on the input side of the high-voltage transformer. In today's elements to max 6.5 kV to about 13 based inverters in series connection. Can be used with indirect pulse rectifier converters, matrix converters or multilevel converters. This paper deals with a variant of matrix converters. The concept model is an input LC filter-2 modules 1f matrix converter in a serial arrangement - medium frequency transformer - 1f pulse rectifier - inverter 3f-3f engine. Another part is devoted to analyzing the parameters of elements of matrix converter input filter.
Klíčová slova

Zpět

Patička