Přejít k obsahu


Cavillatio v římském právu

Citace:
DOSTALÍK, P. Cavillatio v římském právu. In Naděje právní vědy : Býkov 2010. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. s. 25-36. ISBN: 978-80-7380-323-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Fallacy in the Roman Law
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Mgr. Petr Dostalík Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá kavilací, tedy úmyslně klamným úsudkem a jeho vlivem na římskou právní vědu. V první části definuje pojem kavilace a jeho užití v římském právu ve smyslu "nejednoznačného užití významu slova." Ve druhé části příspěvku se popisuje rozvoj pojmu kavilace v řecké a římské filosofii a vliv této filosofie na argumentaci římských právníků klasického období, což je dokládáno na konkrétních příkladech z Digest.
Abstrakt EN: The article aims at the notion ?cavillatio? i.e. fallacy and its influence upon the roman jurisprudence. In the first part the article defines the notion fallacy and gives several examples of use of this term in legal text and non-legal historical sources (Livius) of the ancient Rome in the meanig of ?ambiquity?. The second part of the text describes the developement of cavillatio (or sophisma or fallacy) in the greek and roman philosophy and also shows the importance of fallacy for argumentation of the roman jurists of the classical period, which is demonstrated by several so called legal hard-cases borrowed from the work ?Digesta seu Pandectae?.
Klíčová slova

Zpět

Patička