Přejít k obsahu


Dynamic Stochastic General Equilibrium Game as Economic's Teaching Support

Citace:
MARTINČÍK, D., GANGUR, M. Dynamic Stochastic General Equilibrium Game as Economic's Teaching Support. In Recent Researchs in Educatuional Technologies. Neuveden: WSEAS Press, 2011. s. 37-42. ISBN: 978-1-61804-021-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Dynamic Stochastic General Equilibrium Game as Economic's Teaching Support
Rok vydání: 2011
Místo konání: Neuveden
Název zdroje: WSEAS Press
Autoři: JUDr. Ing. David Martinčík , RNDr. Mikuláš Gangur Ph.D.
Abstrakt CZ: Ekonomická simulační hra DSGEgame (Dynamic Stochastic General Equilibirum game) je specializovaný software vyvinutý na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni (FEK). Celá aplikace je spuštěna na serveru – www.dsgegame.zcu.cz. V první části článku jsou představeny základní principy a struktura hry. Ve druhé je vysvětlen způsob jakým hráči hrají a časový průběh hry. Ve třetí je ukázáno nejjednodušší možné nastavení, které odpovídá Ramsey-Cass-Koopmansova modelu s diskrétním časem a s endogenní nabídkou práce. Jedná se o nejjednodušší dynamický model všeobecné rovnováhy, kde jednotlivý agenti maximalizují svoji kriteriální funkci a svým individuálním jednáním tvoří společně celou ekonomiku. Čtvrtá část ukazuje metodologické a obsahové propojení s bakalářskými a magisterskými kurzy mikroekonomie a makroekonomie, tak jak jsou na FEK vyučovány.
Abstrakt EN: The economic simulation game that is called DSGEgame (Dynamic Stochastic General Equilibrium Game) is specialized software developed and implemented at the Faculty of Economics (FEK), the University of West Bohemia, in Pilsen. The whole application runs on the server - www.dsgegame.zcu.cz. The first part of the paper presents basic principles and a structure of the game. The second one deals with agents´ playing methods and the time flow of the game. The third part shows the simplest configuration, which is possible, and which corresponds to the Ramsey-Cass-Koopmans model with discrete time and endogenous labor supply. This is the simplest dynamic model of general equilibrium, where individual agents create the whole economy together by their particular behavior. The fourth part deals with the methodological and content interconnection with bachelor´s and master´s courses of microeconomics and macroeconomics as are taught at FEK.
Klíčová slova

Zpět

Patička