Přejít k obsahu


Signal pre-processing subsystem for the purpose of industrial control

Citace:
PUCHR, I., HEROUT, P. Signal pre-processing subsystem for the purpose of industrial control. In ICINCO 2011. Lisabon: SciTePress, 2011. s. 415-418. ISBN: 978-989-8425-74-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Signal pre-processing subsystem for the purpose of industrial control
Rok vydání: 2011
Místo konání: Lisabon
Název zdroje: SciTePress
Autoři: Ing. Ivan Puchr , Doc. Ing. Pavel Herout Ph.D.
Abstrakt CZ: Běžně používané metody pro zpracování signálů jsou často příliš složité a mnohé z nich způsobují zpoždění mezi původním a zpracovaným signálem. Vzniká problém, jak zajistit regulátoru kvalitní vstupní signály bez podstatného zdržení s ohledem na omezený výpočetní výkon regulátoru. Jedno z možných řešení popsané v tomto článku je založeno na subsystému pro předzpracování signálů (SPS), který zajišťuje kvalitní vstupní signály pro regulátor. Koncepce SPS je založena na HW jednotce s operačním systémem reálného času, který spravuje soubor aplikačních úloh. HW a SW struktura SPS je navržena tak, aby umožňovala využít specifickou strategii zpracování signálů. Jednotlivé metody pro zpracování signálů zpracovávají jeden signál paralelně a algoritmus kontinuálního rozhodování poskytuje momentálně nejlepší výsledek ve formě vážené kombinace jednotlivých výstupů metod zpracovávajících signál.
Abstrakt EN: Commonly used methods of signal processing are often too complex and many of them induce time delay between the original and processed signal. A problem arises how to supply the controller with quality input signals without substantial delay taking limited computing power of the controller's hardware into account. A possible solution based on a signal pre-processing subsystem (SPS) delivering quality input signals to the controller is described in this paper. Concept of the SPS is based on a hardware unit with a real-time operating system managing a composition of application tasks. Hardware and software structure of the SPS is composed to enable to utilize the following specific signal processing strategy. Different signal processing methods process a particular signal simultaneously and an algorithm of continuous decisionmaking provides the momentary best possible result in the form of a weighted combination of outputs generated by single signal processing methods.
Klíčová slova

Zpět

Patička