Přejít k obsahu


Výuka Digitálního podniku - jak jinak než digitálně

Citace:
BUREŠ, M., KURKIN, O. Výuka Digitálního podniku - jak jinak než digitálně. Brno, 2011., ISBN: 978-80-210-5528-5,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Teaching the Digital Factory - how else than digital
Rok vydání: 2011
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: Ing. Marek Bureš Ph.D. , Ing. Ondřej Kurkin
Abstrakt CZ: Digitalizace dnes hýbe světem. Tento fenomén zasahuje téměř do všech oblastí lidské činnosti, výuku nevyjímaje. V oblasti průmyslové výroby se v posledních letech digitalizace projevila ve formě zcela nového pojmu, kterým je Digitální podnik. Digitální podnik představuje masivní nasazení vzájemně propojených softwarových nástrojů podporující plánování a řízení procesů přes celý životní cyklus výrobku. Tento příspěvek pojednává o způsobech výuky Digitálního podniku na Západočeské univerzitě v Plzni. Díky realizaci dvou projektů v rámci operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost vznikla jedinečná série na sebe navazujících e-learningových kurzů obsahujících rozličné multimediální komponenty, které jsou typické pro efektivní způsob výuky problematiky informačního charakteru. V příspěvku je také na konkrétním příkladu popsán celý projektový postup při návrhu a ověření výrobního systému s vazbami do jednotlivých e-learningových kurzů.
Abstrakt EN: What governs today´s world is the digitalization. This phenomenon affects almost all areas of human activity, including education. In the field of industrial production, the digitalization has manifested in recent years in an entirely new concept that is the Digital factory. Digital factory represents a massive employment of interconnected software tools which support planning and process management across the entire product lifecycle. This paper discusses the ways of teaching Digital factory theme at the University of West Bohemia in Pilsen. Thanks to the realization of two projects under the Education for Competitiveness Operational Programme (ECOP), it has been created a unique series of successive e-learning courses containing various multimedia components which are typical for effective way of teaching information issues. In the paper, the whole project process is described while designing and checking production system with links to individual e-learning courses.
Klíčová slova

Zpět

Patička