Přejít k obsahu


Některé aspekty pojmu Já ve filosofii mysli a v kognitivní vědě: primitivní Já a konceptuální Já

Citace:
POLÁK, M. Některé aspekty pojmu Já ve filosofii mysli a v kognitivní vědě: primitivní Já a konceptuální Já. Organon F, 2011, roč. 2011, č. 18, s. 126-143. ISSN: 1335-0668
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: On some Aspects of the Concept of Self in Philosophy of Mind and Congitive Science: Primitive Self and Conceptual Self
Rok vydání: 2011
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Institute of Philosophy, Slovak Academy of Sciences
Autoři: Mgr. Michal Polák Ph.D.
Abstrakt CZ: Původ, vývoj a posilování vlastní identity - našeho Já - jsou důležité části lidského života. Stabilita i proměnlivost Já jsou aspekty nutné k zachování integrity a statusu osoby jako psychologické a sociální bytosti. Osvojení si našeho Já je spojeno se zajimavými jevy, o nichž pojednává současná filosofie mysli a kognitivní věda. Tyto výzkumné strategie se mimo jiné zabývají otázkami naturalizace Já (Dennett, Strawson), formování teorie mysli (Baron-Cohen) a diskonekčním syndromem a jeho interpretací (Gazzaniga). Článek reflektuje současné chápání pojmu Já a bere přitom v úvahu jak některé filosofické přístupy, tak i přihlíží poznatkům kognitivní vědy, aby ukázal, že Já lze naturalizovat. V závěru navrhuje dvě úrovně Já: primitivní já a konceptuální Já. Toto rozlišení se zde chápe jako báze pro studium Já jako přírodního jevu.
Abstrakt EN: The origin, development and strengthening of our identity - that is our Self - is an important part of human life. Stability and variability of such Self are both the aspects necessary to preserve the integrity and status of human person as the psychological and social being. The mastering of our own Self is related to some interesting phenomena, discussed by current philosophy of mind and cognitive science. Those research strategies deal with issues as naturalization of Self (Dennett, Strawson), building up a theory of mind (Baron-Cohen) and the disconnective syndrome and its interpretation (Gazzaniga) among many others. This article reflects our current understanding of the Self, and takes into account some philosophical approaches, as well as some knowledge of modern cognitive science to show how the Self as natural phenomenon can be understood. In its conclusion two conceptual levels of the Self are designed: primitive Self and conceptual Self. These terms are intended to be the basis for the study of the Self as natural phenomenon.
Klíčová slova

Zpět

Patička