Přejít k obsahu


Možnosti rekonstrukce velkých hydraulických lisů pro volné kování při využití virtuálního měření

Citace:
KUBEC, V., ČECHURA, M. Možnosti rekonstrukce velkých hydraulických lisů pro volné kování při využití virtuálního měření. Kovárenství, 2011, roč. 2011, č. 41, s. 74-77. ISSN: 1213-9289
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Options for reconstruction of large hydraulic presses for forging with use of the virtual measurements
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Svaz kováren ČR
Autoři: Ing. Václav Kubec Ph.D. , Doc. Ing. Milan Čechura CSc.
Abstrakt CZ: Na našem pracovišti CVTS se dlouhodobě zabýváme moţnostmi rekonstrukce velkých hydraulických lisů pro volné kování. Přestoţe je ţivotnost tvářecích strojů vysoká, je snaha tuto ţivotnost ještě více prodlouţit, protoţe pořizovací náklady těchto zařízení nejsou zanedbatelné. Samozřejmostí je při prováděných rekonstrukcích provést modernizaci celého zařízení tak, aby odpovídaly současným poţadavkům Velmi často je rekonstrukce spojena s navýšením pracovní síly. V příspěvku je uveden příklad moţné rekonstrukce spodní traverzy hydraulického lisu pro volné kování. Cílem rekonstrukce bylo vyztuţení stávající spodní traverzy, která byla provozem jiţ poškozena. Pro kontrolu a zhodnocení navrţeného řešení bylo pouţito virtuální měření na částečném modelu traverzy a porovnání s výpočtem stávajícího stavu.
Abstrakt EN: The research centre of design of forming machine deals with reconstruction of big, free forming and hydraulic presses in long term. Although the lifetime of those machines is long, there are demands for even longer. The longer time is demanded because of extreme acquisitions expanses. Maximal operation force is quite often increased during reconstructions. This article deals with a possible reconstruction of bottom traverse of free forming hydraulic press. The goal of work was to reinforce the bottom traverse whose was defective after long use. The new design was checked by virtual simulation of partial model and was also compared with an old design. Klíčová slova: tvářecí stroje, hydraulické
Klíčová slova

Zpět

Patička