Přejít k obsahu


On the influence of wall roughness on gas flow in parallel plate microchannels

Citace:
VIMMR, J., BUBLÍK, O., HAJŽMAN, M., LUXA, M. On the influence of wall roughness on gas flow in parallel plate microchannels. In 10th International Symposium on Experimental Computational Aerothermodynamics of Internal Flows. Brusel: Vrije Universiteit Brussel (VUB), Brussels, Belgium, 2011. s. 1-7. ISBN: neuvedeno
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On the influence of wall roughness on gas flow in parallel plate microchannels
Rok vydání: 2011
Místo konání: Brusel
Název zdroje: Vrije Universiteit Brussel (VUB), Brussels, Belgium
Autoři: Doc. Ing. Jan Vimmr Ph.D. , Ing. Ondřej Bublík , Ing. Marek Hajžman , Martin Luxa
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá řešením nelineárního systému Navierových-Stokesových rovnic, popisujícího ustálené proudění nestlačitelné tekutiny mezi dvěma rovnoběžnými deskami s předepsanou funkcí drsnosti, pomocí perturbační metody. Nejprve se fyzikální prostor transformuje na kartézský výpočetní prostor. Navierovy-Stokesovy rovnice se dále linearizují použitím perturbační metody, kde relativní drsnost je uvažována jako perturbační parametr. Získané výsledky jsou porovnány s numerickými výsledky spočtenými pomocí projekční metody. Nakonec je perturbační metoda aplikována na fraktální drsnost.
Abstrakt EN: The paper deals with application of the perturbation method to the solution of the non-linear system of the incompressible Navier-Stokes equations describing steady fluid flow between two parallel plates with a prescribed roughness function. The physical space is transformed to the Cartesian computational domain. The incompressible Navier-Stokes equations are linearized with the help of the perturbation method, where the relative roughness is considered as the perturbation parameter. These results are compared with numerical results obtained using the finite volume Navier-Stokes solver based on the projection method. The perturbation equations are also applied to the fractal roughness function.
Klíčová slova

Zpět

Patička