Přejít k obsahu


Analýza dynamických silových účinků na rotor asynchronního stroje velkého výkonu

Citace:
KINDL, V. Analýza dynamických silových účinků na rotor asynchronního stroje velkého výkonu. Plzeň : neuveden, 2011, 125 s. ISBN: neuvedeno
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of dynamic force effects on the rotor of high power induction machine
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: neuveden
Autoři: Doc. Ing. Bohumil Skala Ph.D. , Ing. Vladimír Kindl
Abstrakt CZ: Dizertační práce se zabývá komplexní elektromagnetickou analýzou asynchronního motoru metodou konečných prvků. Již známé metody modelování ustálených stavů jsou modifikovány pro získání formálně přesnějších výsledků a doplněny o metodiku analýzy stavů dynamických (resp. kvazidynamických). Metodika byla ověřena na konkrétním stroji, pracujícím jako pohon v elektrické trakci o výkonu 1600kW. Volba motoru se odvíjela od řešeného problému únavových lomů tyčí rotorů asynchronních strojů velkého výkonu. Protože četnost výskytu těchto defektů není zanedbatelná a nevyskytuje se jen u jednoho výrobce, je zapotřebí analyzovat a pochopit mechanismy, které k tomu vedou. Tato práce si klade za cíl kromě provedení základních elektromagnetických analýz také vyšetřit silové působení na klec rotoru vlivem vyšších harmonických proudů a jejich záběrů. Studie byla též využita jako zdroj pro analýzu systému z hlediska mechanických veličin a navržení protiopatření.
Abstrakt EN: This doctoral thesis deals with complex electromagnetic analysis of induction motor using finite elements. Commonly used steady state models are modified to obtain more accurate results. This modification lies in a new methodology of computations considering dynamic conditions. The methodology was applied on a specific machine, operating as a drive in the electric traction power of 1600kW. My interests are focused directly on the problem of fatigue fractures of rotor bars of large power induction machines. This type of defect is very frequent and persecutes many manufacturer, it is therefore desirable to analyze and understand the base of failure mechanisms. The aim of the work is to perform both the basic electromagnetic analysis and the analysis of forces acting on the rotor cage due to higher harmonic currents and their catches. The study was also used as a source of load for mechanical computations.
Klíčová slova

Zpět

Patička