Přejít k obsahu


K problematice referenda v Československu po roce 1945 a v České republice po roce 1992

Citace:
ADAMOVÁ, K. K problematice referenda v Československu po roce 1945 a v České republice po roce 1992. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2009–2010. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. s. 11-23. ISBN: 978-80-7380-325-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: To the Problem of Referendum in Czechoslovakia after the Year 1945 and in the Czech Republic
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Prof. JUDr. PhDr. Karolína Adamová DSc.
Abstrakt CZ: Autorka se ve svém článku zabývá otázkou referenda jako institutu přímé demokracie. Načrtává pokles zájmu o tento právní institut po roce 1945, resp. po roce 1948 a znovuzrození zájmu o něj v diskusi po roce 1992. Článek shrnuje jednotlivé návrhy právních předpisů, implementujících tento institut do právního řádu České republiky.
Abstrakt EN: The autor in her article deals with the question of referendum as an institute of direct democracy. She sketches the decrease of interest in this legal institute after 1945, e. g. 1948 and the rebirth of interest in discussions about this institute after 1992. The article sums up individual drafts of laws implementing this institute into the legal order of the Czech Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička