Přejít k obsahu


Československé kontexty obchodního práva

Citace:
SUCHOŽA, J., HUSÁR, J., MAREK, K., RABAN, P. Československé kontexty obchodního práva. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, a.s., 2011, 529 s. ISBN: 978-80-7357-707-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Czechoslovak contexts of commercial law
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Wolters Kluwer Česká republika, a.s.
Autoři: prof. JUDr. Jozef Suchoža DrSc. , doc. JUDr. Ján Husár CSc, , doc. JUDr. Karel Marek CSc. , Prof. JUDr. Přemysl Raban CSc.
Abstrakt CZ: Předkládaná monografie zkoumá a objasňuje vzájemné kontexty českého a slovenského obchodního práva v dynamice uplynulého historického vývoje a v právně-srovnávacím průřezu. Autorský kolektiv se ujal zpracovat a širší právnické komunitě, české a slovenské, nabídnout v podstatě dílo s netradičním názvem a obsahovým zaměřením. Výchozím bodem zpracování je předchozí společná československá státnost do roku 1993 as tím spjatý fenomén československého právního systému, které skutečnosti v podstatné míře determinovali budování vlastních právních řádů nástupnických států. Vycházeje z výše uvedených skutečností, prezentované dílo v první řadě analyzuje určující historicko-právní důvody vzniku a směrování obchodního práva v obou zemích po rozdělení čs. federace, přičemž v dalším hlavní důraz autoři položili na tři okruhy platného práva, t. j. na problematiku práva obchodních společností, obchodního závazkového práva s akcentem na smluvní systém a nakonec na rozsáhlý komplex otázek a institutů rozhodčího (arbitrážního) řízení v obchodních sporech, především v oblasti zahraničně vztahů. K uvedeným okruhem se upínají jednak právně-normativní komparace platných zákonů v obou zemích a jednak zhodnocení aplikačního dopadu zkoumaných institutů v dynamice obchodních komunikací a transakcí, t. j. v realizační sféře práva, včetně projednávání a rozhodování obchodních sporů prostřednictvím rozhodčího (arbitrážního) řízení. V předkládané knižní publikaci jsou do příslušných partií zakomponovány i příslušné normy evropského práva (legislativy Evropské unie), neboť mnoho z nich, zejména v oblasti práva obchodních společností, mají přímou účinnost a přednost před normami národních právních řádů. S ohledem na širší spektrum zpracovávaných problémů a otázek, monografie může oslovit nejen profesionálních právníků, zejména mladších adeptů práva, ale i manažerský stav orientovaný na oblast zahraničních obchodních vztahů.
Abstrakt EN: The given monograph deals with and clarifies the common contexts of Czech and Slovak commercial law in the dynamics of its historical development from the legal and comparative point of view. After the authors´ decision to cooperate, they are offering a work with unusual title and content to both Czech and Slovak legal community. The starting point of this work is the previous common Czechoslovak statehood which lasted till 1993 and the phenomenon of the Czechoslovak legal system with its determinants which helped in building own laws of successor states. From what has already been mentioned, the given piece of work analyzes the historical and legal reasons leading to formation and development of commercial law in both countries after the separation of the Czech and Slovak Federal Republic. In the following chapters of the work the authors put emphasis on three main parts of applicable law, i.e. the problem of law of businesses, commercial law of obligation with emphasis on the system of contracts and finally on the complex of questions and institutions in the arbitrary proceedings in trade disputes, mainly in the area of foreign business relations. The given facts are closely connected with the legal and normative comparisons of current laws in both countries and recovery of applied consequences of the selected institutions in the dynamics of business communication and transactions, i.e. in the area of rights performance including hearings and arbitrations of trade disputes via arbitrary proceedings. Relevant norms of the European law (legislature of the European Union) included in the given book, mainly from the area of law of businesses, have a direct efficiency of and priority to the norms of national laws. As the monograph deals with a wider spectrum of problems and questions, the book may find its place not only among professional lawyers, mainly young lawyers, but also among managerial positions interested in the area of foreign business relations.
Klíčová slova

Zpět

Patička