Přejít k obsahu


Approximate parameterizations of space algebraic curves

Citace:
BIZZARRI, M., LÁVIČKA, M. Approximate parameterizations of space algebraic curves. In Sborník příspěvků 31. KONFERENCE O GEOMETRII A GRAFICE/Proceedings of the 31st CONFERENCE ON GEOMETRY AND GRAPHICS. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 43-50. ISBN: 978-80-248-2524-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Approximate parameterizations of space algebraic curves
Rok vydání: 2011
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Autoři: Mgr. Michal Bizzarri , RNDr. Miroslav Lávička Ph.D.
Abstrakt CZ: V tomto příspěvku prezentujeme jednoduchou metodu pro výpočet aproximačních parametrizací prostorových algebraických křivek. Nejprve určíme prostorový graf, který je topologicky ekvivalentní s danou algebraickou křivkou. Následuje výpočet spline-křivky, která po částech nahrazuje hrany topologického grafu pomocí oblouků zvolené křivky volného tvaru. Hlavní výhoda této metody spočívá v její jednoduchosti, neboť získaná spline křivka se skládá z relativně malého počtu oblouků.
Abstrakt EN: In this paper, we present and study a simple method for computing an approximate parameterization of space algebraic curves. Firstly, we determine a space graph which is topologically equivalent to an implicit algebraic space curve. Then, a computation of a spline curve which replaces the edges of the constructed topological graph by segments of a chosen free-form curve follows. The main advantage of the presented method lies in its simplicity as it gives a spline curve consisting of a relatively small number of approximating arcs.
Klíčová slova

Zpět

Patička